Zápis z 23. zasedání ZO Petrovice dne 19. 10. 2023

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Č. 23 ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 19. října 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvil se Radek Ondráček.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Zpráva kontrolního výboru obce
 5. Zpráva finančního výboru obce
 6. Projednání výsledku jednání se zpracovateli Adaptační strategie na změnu klimatu
 7. Projednání přerušení provozu MŠ a ŠJ Petrovice v době podzimních prázdnin
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:10 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Arnošta Dymla a Janu Čeperovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z23-19.10.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo zprávu č. 2 kontrolního výboru obce ze dne 19. 10. 2023 a vzalo ji na vědomí.

 

 1. ZO projednalo zprávu č. 2 finančního výboru obce ze dne 18. 10. 2023 a navrhlo zařazení projednání návrhu rozpočtu obce, aktualizaci vyhlášky o místním poplatku za odpady, poplatku ze psů a ceníku krátkodobého pronájmu budov a zařízení do programu na příští zasedání ZO.

 

 1. Starostka seznámila ZO s výsledkem jednání se zpracovateli Adaptační strategie na změnu klimatu dne 12. 10. 2023. Připomínky zastupitelů budou zapracovány do strategie a představeny veřejnosti na projednání v měsíci prosinci.

 

 1. ZO projednalo a vzalo na vědomí přerušení provozu MŠ a ŠJ Petrovice v době podzimních prázdnin 26. a 27. 10. 2023.

 

 1. ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 9/2023

Usnesení:

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2023.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z23-19.10.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo cenovou nabídku firmy Atlas consulting s.r.o. na bezpečnostní aktualizaci softwaru Codexis legislativní alarm za cenu 10 000 Kč bez DPH.

Usnesení:

ZO neschvaluje pořízení bezpečnostní aktualizace softwaru Codexis legislativní alarm.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z23-19.10.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost Z. P. o pronájem obecního bytu od 19. 10. do konce prosince 2023. Cena za nájem činí 3000 Kč měsíčně + 300 Kč za internet + platby za energie.

Usnesení:

ZO schvaluje žádost Z. P. o pronájem obecního bytu od 19. 10. do konce prosince 2023. Cena za nájem činí 3000 Kč měsíčně + 300 Kč za internet + platby za energie.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z23-19.10.2023 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 21:55 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 2. 11. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 19. října 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Arnošt Dyml, Jana Čeperová

starostka obce: Irena Závišková