Zápis z 24. zasedání ZO Petrovice dne 2. 11. 2023

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Č. 24 ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 2. listopadu 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Blanka Bodanská.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 1. Projednání návrhu rozpočtu obce Petrovice na rok 2024
 2. Aktualizace ceníku pronájmu obecních budov a majetku
 3. Schválení Obecně závazné vyhlášky – Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
 4. Schválení Obecně závazné vyhlášky – Místní poplatek ze psů
 5. Schválení Obecně závazné vyhlášky – Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
 6. Projednání poškozování obecního majetku (kůlů u polních cest)
 7. Projednání námětů pro aktualizaci Programu rozvoje obce Petrovice na další období
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:10 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Radka Ondráčkaa Helenu Janštovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu byl vznesen návrh na doplnění Rozpočtového opatření č. 10/2023.

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z24-2.11.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2024.

Usnesení:

ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2024.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z24-2.11.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo aktualizaci ceníku pronájmu obecních budov a majetku.

Usnesení:

ZO schvaluje aktualizaci ceníku pronájmu obecních budov a majetku s platností od 1. 1. 2024.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z24-2.11.2023 bylo schváleno.

 

 

 1. ZO projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky – Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Usnesení:

ZO schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky – Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství s platností od 1. 1. 2024.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z24-2.11.2023 bylo schváleno.

 

6. ZO projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky – Místní poplatek ze psů.

Usnesení:

ZO schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky – Místní poplatek ze psů.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z24-2.11.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky – Místní poplatek za užívání veřejného prostranství.

Usnesení:

ZO schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky- Místní poplatek za užívání veřejného prostranství.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z24-2.11.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo poškozování obecního majetku (kůlů u polních cest) a odorávání obecních zelených ploch a cest. ZO doporučuje starostce a místostarostovi, aby seznámili vedení Agrodružstva s následujícím stanoviskem:
 • Respektovat hraniční body a vytyčovací kůly podél nové cesty od Kyliánů do Sádku (p.č. 2016), podobně pro hranici na severní straně mezi p. č. 2206 a 2240. Pokud vytyčovací kůly Agrodružstvu nevyhovují, ať navrhne a realizuje vlastní viditelný způsob vyznačení hranic a toto nadále respektuje.
 • Obnova odorané části cesty p.č. 2098 za KD podél zahrad Cyrkových čp.30 a Hájkových čp.29.
 • Obnova odorané meze u p. č. 2853 vedle sadu Tomáše Vespalce, tak aby opět tvořila protierozní hrázku bránící splachování ornice na cestu pod mezí (p.č.2739/1), jako tomu bylo do roku 2022.
 • Zastavení odorávání meze podél třešňové aleje k Boží muce (p.č. 2735). Pokud bude pokračovat, obec zváží vyjmutí parcely z nájmu.
 • Navrhujeme jednání mezi zástupci obce a vedením Agrodružstva v měsíci lednu 2024 ohledně uvedeného poškozování obecních cest a zeleně a prezentaci plánovaných záměrů obce na krajinná opatření přijatá v rámci Adaptační strategie na změnu klimatu.

 

 1. ZO projednalo náměty zastupitelů pro aktualizaci Programu rozvoje obce Petrovice na další období. Program bude aktualizován v průběhu roku 2024.

 

 1. ZO projednalo přijetí finančního daru ve výši 27 000 Kč od V. V. ZO pověřuje starostku sepsáním darovací smlouvy.

Usnesení:

ZO schvaluje přijetí finančního daru ve výši 27 000 Kč od V. V. a pověřuje starostku sepsáním darovací smlouvy.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z24-2.11.2023 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o 80. členské schůzi DSO Moravskokrumlovsko konané dne 2. 11. 2023. Byly projednány a odsouhlaseny dotace, hodnocení nabídek a smlouvy s dodavatelem na zakázky – část 1: kompostéry a štěpkovače, část 2: opakovaně použitelné nádobí a myčky. Rovněž pořízení vybavení z nadace ČEZ pro obec Petrovice (párty stan 3×6 metrů ve světlé barvě s logy).

 

 1. ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 10/2023.

Usnesení:

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2023.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z24-2.11.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Smlouvu o předfinancování projektu mezi obcí Petrovice a DSO Moravskokrumlovsko. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 130 907,76 Kč na předfinancování projektu reg. č. CZ.05.01.05/XX/22_024/0000926, v jehož rámci bude pořízeno vybavení na realizaci projektu Prevence vzniku odpadů v DSO Moravskokrumlovsko.

Usnesení:

ZO schvaluje Smlouvu o předfinancování projektu mezi obcí Petrovice a DSO Moravskokrumlovsko. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 130 907,76 Kč na předfinancování projektu reg. č. CZ.05.01.05/XX/22_024/0000926, v jehož rámci bude pořízeno vybavení na realizaci projektu Prevence vzniku odpadů v DSO Moravskokrumlovsko.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z24-2.11.2023 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 22:55 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 16. 11. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 2. listopadu 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Radek Ondráček, Helena Janštová

starostka obce: Irena Závišková