Zápis z 25. zasedání ZO Petrovice dne 16. 11. 2023

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Č. 25 ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 16. listopadu 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Kolkopová a Roman Hájek. Jako host byl přítomen p. Antonín Bodanský.

 

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Různé
  4. Diskuse
  5. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

  1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:10 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Radka Ondráčka, za ověřovatele zápisu Arnošta Dymla a Blanku Bodanskou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

  1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z25-16.11.2023 bylo schváleno.

 

  1. ZO bere na vědomí informaci starosty SDH Petrovice Antonína Bodanského o současném stavu vybavení zásahové jednotky hasičů, technickém stavu hasičské zbrojnice, složení členské základny a prioritami do budoucna. ZO vzalo na vědomí potřebu investic na technické vybavení, opravu hasičské zbrojnice, příp. její rozšíření.

 

  1. ZO projednalo žádost stavebníků rodinného domu N. B. a P. J. o souhlas se zřízením komunikačního připojení a sjezdu z pozemku p. č. 2751 k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova na pozemek p. č. 2750 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova v majetku obce Petrovice.

Usnesení:

ZO schvaluje žádost stavebníků rodinného domu N. B. a P. J. se zřízením komunikačního připojení a sjezdu z pozemku p. č. 2751 k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova na pozemek p. č. 2750 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova v majetku obce Petrovice.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z25-16.11.2023 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 21:55 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 30. 11. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 16. listopadu 2023 zapsal: Radek Ondráček

ověřovatelé: Arnošt Dyml, Blanka Bodanská

starostka obce: Irena Závišková