Zápis z 26. zasedání ZO Petrovice dne 30. 11. 2023

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Č. 26 ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 30. listopadu 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Kolkopová a Lenka Komárková. Jako host byl přítomen p. Antonín Bodanský.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Schválení rozpočtu obce Petrovice na rok 2024
 4. Schválení Dohody o provedení práce s neuvolněnou členkou zastupitelstva Helenou Janštovou
 5. Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi DSO Moravskokrumlovsko a obcí Petrovice (party stan s bannerem)
 6. Oznámení o přerušení provozu MŠ a ŠJ Petrovice v době vánočních prázdnin
 7. Projednání nabídky na pořízení elektrocentrály
 8. Schválení snížení pracovního úvazku p. M. H.
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:10 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Radka Ondráčka a Janu Čeperovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z26-30.11.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo rozpočet obce Petrovice na rok 2024. Oproti návrhu byly na straně výdajů upraveny 3 položky:

položka 3392 Kulturní dům opravy a provoz na částku 300 000 Kč z důvodu záměru pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci budovy KD ,

položka 5512 Požární ochrana – dobrovolná činnost na částku 300 000 Kč z důvodu doplnění vybavení zásahové jednotky SDH Petrovice

a položka 8115 Financování na částku 500 000 Kč.

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočet obce Petrovice na rok 2024.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z26-30.11.2023 bylo schváleno.

 

 

 1. ZO projednalo Dohodu o provedení práce s neuvolněnou členkou zastupitelstva Helenou Janštovou. Předmětem dohody je úklid kulturního domu a údržba vybavení kuchyňky v období od 3. 11. 2023 do 30. 11. 2023.

Usnesení:

ZO schvaluje Dohodu o provedení práce s neuvolněnou členkou zastupitelstva Helenou Janštovou. Předmětem dohody je úklid kulturního domu a údržba vybavení kuchyňky v období od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 3/Z26-30.11.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. 15/2023 mezi DSO Moravskokrumlovsko a obcí Petrovice (party stan s bannerem), viz příloha.

Usnesení:

ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi DSO Moravskokrumlovsko a obcí Petrovice (party stan s bannerem).

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z26-30.11.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ a ŠJ Petrovice v době vánočních prázdnin od pátku 22. 12. 2023 do úterý 2. 1. 2024.

 

 1. ZO projednalo nabídku F. T. na pořízení elektrocentrály za cenu 3500 Kč.

Usnesení:

ZO schvaluje nabídku F. T. na pořízení elektrocentrály za cenu 3500 Kč a pověřilo starostku podpisem příslušné kupní smlouvy.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z26-30.11.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost M. H. o snížení pracovního úvazku z 6 hodin na 4 hodiny denně.

Usnesení:

ZO schvaluje žádost M. H. o snížení pracovního úvazku z 6 hodin na 4 hodiny denně.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z26-30.11.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnost podání žádosti o dotaci v rámci Podpory rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2024 na projektovou dokumentaci na rekonstrukci kulturního domu.

Usnesení:

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Podpory rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2024 na projektovou dokumentaci na rekonstrukci kulturního domu Petrovice.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z26-30.11.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost obce Kadov o stanovisko ke koncepci zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových odpadních vod obce Kadov.

Usnesení:

ZO schvaluje souhlasné stanovisko s navrženou koncepci zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových odpadních vod obce Kadov. Zásobování pitnou vodou obce Kadov je uvažováno ze skupinového vodovodu Třebíčsko s místem napojení v obci Petrovice. U odvádění splaškových odpadních vod z obce Kadov je uvažováno s čerpáním do splaškové kanalizace se zaústěním do stávající ČOV Petrovice.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z26-30.11.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o přidělení dotace od SZIF na žádost reg. č. 23/006/19210/564/225/001649 na projekt „Doplnění vybavení kulturního domu Petrovice“ a pověřilo starostku podpisem dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.

Usnesení:

ZO schvaluje přidělení dotace od SZIF na žádost reg. č. 23/006/19210/564/225/001649 na projekt „Doplnění vybavení kulturního domu Petrovice“ a pověřuje starostku podpisem dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z26-30.11.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo pořízení dárkového poukazu pro zaměstnance K. T. u příležitosti jeho životního jubilea.

Usnesení:

ZO schvaluje pořízení dárkového poukazu v hodnotě 5000 Kč na nákup zboží dle vlastního výběru pro zaměstnance K. T. u příležitosti jeho životního jubilea v měsíci prosinci 2023.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z26-30.11.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo záměr na pokácení 3 stromů švestek v havarijním stavu podél silnice do Moravského Krumlova před domem č. p. 157 na pozemku p. č. 1711/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, jehož vlastníkem je Jihomoravský kraj. ZO pověřuje starostku požádat o jejich pokácení SÚS Znojmo.

Usnesení:

ZO schvaluje záměr na pokácení 3 stromů švestek v havarijním stavu podél silnice do Moravského Krumlova před domem č. p. 157 na pozemku p. č. 1711/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, jehož vlastníkem je Jihomoravský kraj. ZO pověřuje starostku požádat o jejich pokácení SÚS Znojmo.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z26-30.11.2023 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 22:20 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 14. 12. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 30. listopadu 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Radek Ondráček, Jana Čeperová

starostka obce: Irena Závišková