Zápis z 27. zasedání ZO Petrovice dne 14. 12. 2023

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Č. 27 ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 14. prosince 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 6 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Blanka Bodanská, Jana Kolkopová a Jana Čeperová.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 1. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Petrovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 2. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Petrovice o místním poplatku ze psů
 3. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Petrovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 4. Schválení Adaptační strategie na změnu klimatu
 5. Rozpočtové opatření č. 11/2023
 6. Příkaz k provedení inventarizace
 7. Plán inventur za rok 2023
 8. Domluva organizačního zajištění Setkání u vánočního stromu dne 21. 12. 2023
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:10 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Arnošta Dymla. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo výše uvedený program zasedání, byly vzneseny návrhy na doplnění programu:

Projednání dohody o provedení práce s neuvolněnou členkou zastupitelstva Blankou Bodanskou

Projednání Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ Lesonice

Projednání Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ Vémyslice

Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330073415/001-GPM

Projednání výše odměn členů zastupitelstva na rok 2024

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání doplněný o výše uvedené body.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z27-14.12.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce Petrovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek se zvyšuje na částku 700 Kč za kalendářní rok, platnost vyhlášky od 1. 1. 2024.

Usnesení:

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Petrovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z27-14.12.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce Petrovice o místním poplatku ze psů. Sazba poplatku činí 150 Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč, platnost vyhlášky od 1. 1. 2024.

Usnesení:

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Petrovice o místním poplatku ze psů.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z27-14.12.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce Petrovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Usnesení:

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Petrovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z27-14.12.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Adaptační strategii obce Petrovice na změnu klimatu.

Usnesení:

ZO schvaluje Adaptační strategii obce Petrovice na změnu klimatu.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z27-14.12.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 11/2023.

Usnesení:

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2023.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z27-14.12.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Příkaz č. 1/2023 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2023.

Usnesení:

ZO schvaluje Příkaz č. 1/2023 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2023.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z27-14.12.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Plán inventur pro rok 2023.

Usnesení:

ZO schvaluje Plán inventur pro rok 2023.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z27-14.12.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo organizačního zajištění Setkání u vánočního stromu dne 21. 12. 2023. Potřebné zázemí bude připraveno v parčíku u autobusové zastávky.

 

 1. ZO projednalo Dohodu o provedení práce s neuvolněnou členkou zastupitelstva Blankou Bodanskou. Předmětem dohody je vytvoření vánoční výzdoby v obci.

Usnesení:

ZO schvaluje Dohodu o provedení práce s neuvolněnou členkou zastupitelstva Blankou Bodanskou. Předmětem dohody je vytvoření vánoční výzdoby v obci.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z27-14.12.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce Petrovice, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Lesonice.

Usnesení:

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Petrovice, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Lesonice.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z27-14.12.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce Petrovice, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Vémyslice.

Usnesení:

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Petrovice, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Vémyslice.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z27-14.12.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330073415/001-GPM mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene pro stavbu „Petrovice – Kovářová: NN přip.kab.sm.“ na pozemku obce p. č. 2753 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení:

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330073415/001-GPM mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene pro stavbu „Petrovice – Kovářová: NN přip.kab.sm.“ na pozemku obce p. č. 2753 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.

hlasování: PRO: 6                      PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 12/Z27-14.12.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo návrh výše odměn členů zastupitelstva a místostarosty na rok 2024 a rozhodlo ponechat odměny ve stávající výši.

Usnesení:

ZO schvaluje ponechání výše odměn členů zastupitelstva a místostarosty na rok 2024 ve stávající výši.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 13/Z27-14.12.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo cenovou nabídku truhlářství D-Fortel, s. r. o., Petrovice, na výrobu a montáž zateplení půdního otvoru v budově obecního úřadu v Petrovicích. ZO doporučuje nabídku v celkové ceně 30 698 Kč schválit. Dříve oslovená firma Izolace Pavel Daňhel neprojevila o zakázku zájem.

Usnesení:

ZO schvaluje pořízení zateplení půdního otvoru v budově obecního úřadu v Petrovicích čp. 9 od firmy D-Fortel, s. r. o., Petrovice, v celkové ceně 30 698 Kč včetně DPH. Práce budou dokončeny do 28. 12. 2023.

výsledek hlasování: PRO: 5                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 14/Z27-14.12.2023 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 21:50 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 4. 1. 2024 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 14. prosince 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Helena Janštová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková