Zápis z 28. zasedání ZO Petrovice dne 4. 1. 2024

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Č. 28 ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 4. ledna 2024 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Jana Kolkopová a Radek Ondráček.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání poskytnutí finančního daru na rehabilitační pomůcky
 4. Projednání zapojení obce do projektu ZnojmoRegionu „MojaKarta“
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:15 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Lenku Komárkovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo výše uvedený program zasedání, byly vzneseny návrhy na doplnění programu:

Projednání Rozpočtového opatření č. 1/2024

Projednání žádosti Z. P. o pronájem obecního bytu

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání doplněný o výše uvedené body.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z28-4.1.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnost poskytnutí finančního daru M. H. na rehabilitační pomůcky pro její dceru ve výši 20 000 Kč.

Usnesení:

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru M. H. na rehabilitační pomůcky pro její dceru ve výši 20 000 Kč. Dar bude poskytnut bankovním převodem v rámci veřejné sbírky pořádané společností Donio s. r. o.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z28-4.1.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnost zapojení obce do projektu ZnojmoRegionu „MojaKarta“.

Usnesení:

ZO neschvaluje možnost zapojení obce do projektu ZnojmoRegionu „MojaKarta“.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z28-4.1.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ Petrovice o přerušení provozu MŠ a ŠJ Petrovice v době jarních prázdnin od 5. 2. do 12. 2. 2024.

 

 1. ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 1/2024, viz příloha.

Usnesení:

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2024.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z28-4.1.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost Z. P. o pronájem obecního bytu na dobu od 8. 1. do 30. 6. 2024.

Usnesení:

ZO schvaluje žádost Z. P. o pronájem obecního bytu na dobu od 8. 1. do 30. 6. 2024 za cenu 3500 Kč za kalendářní měsíc.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z28-4.1.2024 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 21:10 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 18. 1. 2024 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 4. ledna 2024 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Blanka Bodanská, Lenka Komárková

starostka obce: Irena Závišková