Zápis z 29. zasedání ZO Petrovice dne 18. 1. 2024

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Č. 29 ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 18. ledna 2024 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Jana Čeperová a Jana Kolkopová.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání Dodatků ke smlouvám s firmou AVE CZ
 4. Různé
 5. Diskuse
 6. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:15 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Radka Ondráčka. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo výše uvedený program zasedání, nebyly vzneseny návrhy na doplnění programu.

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z29-18.1.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Dodatek č. 9 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 00571/V mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Petrovice. Předmětem dodatku je úprava ceny za svoz objemného odpadu, směsného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu s platností od 1. 1. 2024.

Usnesení:

ZO schvaluje Dodatek č. 9 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 00571/V mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Petrovice, viz příloha.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z29-18.1.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Dodatek č. 14 ke smlouvě č. 2158 o nakládání s živnostenskými odpady charakteru komunálních mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Petrovice. Předmětem dodatku je úprava ceny za svoz komunálního odpadu z mateřské školy a obecního úřadu s platností od 1. 1. 2024.

Usnesení:

ZO schvaluje Dodatek č. 14 ke smlouvě č. 2158 o nakládání s živnostenskými odpady charakteru komunálních mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Petrovice, viz příloha.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z29-18.1.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Dodatek č. 20 ke smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Petrovice. Předmětem dodatku je úprava ceny za svoz tříděného odpadu s platností od 1. 1. 2024.

Usnesení:

ZO schvaluje Dodatek č. 20 ke smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Petrovice, viz příloha.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z29-18.1.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Dodatek č. 34 ke smlouvě o sběru, odvozu a zneškodnění odpadu č. 2081 mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Petrovice. Předmětem dodatku je úprava ceny za svoz směsného komunálního odpadu s platností od 1. 1. 2024.

Usnesení:

ZO schvaluje Dodatek č. 34 ke smlouvě o sběru, odvozu a zneškodnění odpadu č. 2081 mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Petrovice, viz příloha.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z29-18.1.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možné umístění odpadkových košů pro psí exkrementy a stanovilo jejich umístění na obecních parcelách p. č. 13/2, 3/1 a 1679/3 v k. ú Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení:

ZO schvaluje umístění odpadkových košů pro psí exkrementy na obecních parcelách p. č. 13/2, 3/1 a 1679/3v k. ú Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z29-18.1.2024 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 21:30 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 1. 2. 2024 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 18. ledna 2024 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Helena Janštová, Radek Ondráček

starostka obce: Irena Závišková