Zápis z 3. zasedání ZO Petrovice dne 1. 12. 2022

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ  Č. 3 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 1. prosince 2022 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Blanka Bodanská.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání projektové dokumentace „ČOV Petrovice – intenzifikace“
 5. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Petrovice – čp. 118, Illek: NN přip. kab.“
 6. Projednání určení pravidel pro konání svatebních obřadů na území obce Petrovice
 7. Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Petrovice – Záviška: NN přip. kab. ved.“
 8. Organizační zajištění setkání u vánočního stromu dne 16. 12. 2022
 9. Informace starostky a místostarosty k projednání adaptační strategie na změnu klimatu (jednání dne 29. 11. 2022)
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:10 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Radka Ondráčka a Janu Kolkopovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z3-1.12.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo návrh projektové dokumentace „ČOV Petrovice – intenzifikace“, kterou zpracovala firma DUIS s.r.o., Brno podle zadání VAK Třebíč. Vzhledem k tomu, že umístění nových objektů nerespektuje předchozí stanovisko ZO ze dne 8. 10. 2020, nelze s tímto návrhem souhlasit. ZO pověřilo starostku a místostarostu dalším jednáním se zadavatelem a projektantem.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z3-1.12.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy č. ZN-001030076117/001-SERG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s., Brno v rámci stavby „Petrovice – čp. 118, Illek: NN přip. kab.“ Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 2000 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z3-1.12.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo určení pravidel pro konání svatebních obřadů na území obce Petrovice. Oddávat může starostka a místostarosta, místo určení pro konání obřadů je obecní úřad, Petrovice 9, doba pro konání svatebních obřadů pondělí až sobota od 9 do 16 hodin.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z3-1.12.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo projektovou dokumentaci stavby „Petrovice – Záviška: NN přip. kab. ved.“a schválilo souhlasné stanovisko vlastníka nemovitosti se stavebním záměrem na pozemcích obce p. č. 6/1, 1700/1 a 5/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 5/Z3-1.12.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění setkání u vánočního stromu dne 16. 12. 2022. Akce se bude konat u autobusové zastávky v odpoledních hodinách, kulturní program zajistí ZŠ Lesonice.

 

 1. Starostka a místostarosta informovali o průběhu projednání adaptační strategie na změnu klimatu dne 29. 11. 2022 na obecním úřadě v Petrovicích za účasti zástupců okolních obcí.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi obcí Petrovice a Římskokatolickou farností Petrovice, IČ 70893055. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč, který bude použit na opravu interiéru farního kostela Povýšení svatého kříže v Petrovicích.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z3-1.12.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi Energoregionem 2020 a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 52 000 Kč jako účelový příspěvek na zakoupení malé komunální techniky.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z3-1.12.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. : ZN-014330070381/001-GPM mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s., Brno. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene pro uložení kabelového vedení NN a pilíře do obecních pozemků p.č. 2753, 2756/2 a 2757/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova v rámci stavby „Petrovice – Machová: NN přip.“. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 2500 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z3-1.12.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. 8/2022 mezi DSO Moravskokrumlovsko a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je převod pořízené komunální techniky do majetku obce.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z3-1.12.2022 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o účasti na valné hromadě Honebního společenstva.

 

Zasedání bylo ukončeno v 22:45 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 15. 12. 2022 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 1. prosince 2022 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Jana Kolkopová, Radek Ondráček

starostka obce: Irena Závišková