Zápis z 30. zasedání ZO Petrovice dne 1. 2. 2024

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Č. 30 ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 1. února 2024 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 6 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Blanka Bodanská, Jana Čeperová a Jana Kolkopová.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání záměru obce k pokácení stromů na obecních parcelách
 4. Projednání Směnné smlouvy č. 2004S24/27 mezi Státním pozemkovým úřadem a obcí Petrovice
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:10 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Lenku Komárkovou a Arnošta Dymla. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo výše uvedený program zasedání, byly vzneseny návrhy na doplnění programu:

Projednání nabídky na provádění činnosti odborného lesního hospodáře

Projednání cenové nabídky na vytvoření mapového portálu Mapotip

Projednání možností podání žádosti o dotace z JMK

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání doplněný o výše uvedené body.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z30-1.2.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo záměr obce k pokácení stromů na obecních parcelách 2706/1 a 6/1 a odložilo rozhodnutí na podzim roku 2024.

Usnesení:

ZO neschvaluje záměr obce k pokácení stromů na obecních parcelách 2706/1 a 6/1 a odložilo rozhodnutí na podzim roku 2024.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z30-1.2.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo návrh Směnné smlouvy č. 2004S24/27 mezi Státním pozemkovým úřadem a obcí Petrovice a odložilo rozhodnutí na další zasedání ZO.

 

 1. ZO projednalo nabídku na provádění činnosti odborného lesního hospodáře od ing. Dušana Utinka, Ph.D., Suchohrdly u Miroslavi.

Usnesení:

ZO schvaluje nabídku na provádění činnosti odborného lesního hospodáře od ing. Dušana Utinka, Ph.D., Suchohrdly u Miroslavi.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z30-1.2.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo cenovou nabídky firmy Mapotip Česko s.r.o. na vytvoření mapového portálu Mapotip a propojení s balíčkem vrstev s dopravní a technickou infrastrukturou z DTM kraje.

Usnesení:

ZO schvaluje cenovou nabídky firmy Mapotip Česko s.r.o. na vytvoření mapového portálu Mapotip a propojení s balíčkem vrstev s dopravní a technickou infrastrukturou z DTM kraje.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z30-1.2.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnost podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek v Jihomoravském kraji v roce 2024 na opravu střechy doškové chalupy.

Usnesení:

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek v Jihomoravském kraji v roce 2024 na opravu střechy doškové chalupy a pověřuje starostku a místostarostu přípravou podání žádosti.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z30-1.2.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnost podání žádosti o dotaci z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2024 na opravu hasičské stříkačky.

Usnesení:

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2024 na opravu hasičské stříkačky a pověřuje starostku a místostarostu přípravou podání žádosti.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z30-1.2.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnost podání žádosti o dotaci z programu Jihomoravského kraje Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2024 na následnou péči o zeleň.

Usnesení:

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Jihomoravského kraje Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2024 na následnou péči o zeleňa pověřuje starostku a místostarostu přípravou podání žádosti.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z30-1.2.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnost podání žádosti o dotaci z Hasičského fondu nadace Agrofert na vybavení zásahové jednotky SDH Petrovice.

Usnesení:

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Hasičského fondu nadace Agrofertna vybavení zásahové jednotky SDH  Petrovice a pověřuje starostku a místostarostu přípravou podání žádosti.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z30-1.2.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost společnosti ČEPS Invest, a.s. Praha o vyjádření k existenci inženýrských sítí pro akci „V439/440 – nové vedení 400 kV“ DSpP. V plánované trase vedení žádné inženýrské sítě v majetku obce nejsou.

 

 1. ZO projednalo žádost SPK o povolení Masopustní zábavy dne 17. 2. 2024 v kulturním domě.

Usnesení:

ZO schvaluje žádost SPK o povolení Masopustní zábavy dne 17. 2. 2024 v kulturním domě

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z30-1.2.2024 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 21:40 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 15. 2. 2024 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 1. února 2024 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Lenka Komárková, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková