Zápis z 31. zasedání ZO Petrovice dne 15. 2. 2024

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Č. 31 ZASTUPITELSTVA OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 15. února 2024 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Kolkopová.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání možností oprav mostků na mokřadech
 4. Různé
 5. Diskuse
 6. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:15 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Radka Ondráčka. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo výše uvedený program zasedání, byl vznesen návrh na doplnění programu:

Projednání cenové nabídky firmy Agroservis Holý na akumulátor Husqvarna BLi300

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání doplněný o výše uvedený bod.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z31-15.2.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnosti oprav mostků na mokřadech a uložilo starostce zajistit cenové nabídky od firem v našem regionu.

 

 1. ZO projednalo cenovou nabídku firmy Agroservis Holý na akumulátor Husqvarna BLi300 za cenu 8990 Kč.

Usnesení:

ZO schvaluje pořízení akumulátoru Husqvarna BLi300 od firmy Agroservis Holý za cenu 8990 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z31-15.2.2024 bylo schváleno.

 

 1. Starostka a místostarosta informovali ZO o valné hromadě Honebního společenstva Petrovice – Lesonice, která se konala 15. února v KD Petrovice. Na této valné hromadě bylo zvoleno nové pětičlenné vedení Honebního společenstva Petrovice – Lesonice.

 

Zasedání bylo ukončeno v 21:35 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 29. 2. 2024 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 15. února 2024 zapsal:  Roman Hájek

ověřovatelé: Helena Janštová, Radek Ondráček

starostka obce: Irena Závišková