Zápis z 32. zasedání ZO Petrovice dne 29. 2. 2024

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Č. 32 ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 29. února 2024 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvil se Radek Ondráček.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
 4. Schválení Smlouvy příkazní mezi obcí Petrovice a Ing. Dušanem Utinkem, Ph.D.
 5. Rozpočtové opatření č. 2/2024
 6. Projednání žádosti petrovické chasy o povolení konání maškarního karnevalu pro děti
 7. Aktualizace plánovaných akcí pro rok 2024
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:05 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Janu Kolkopovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo výše uvedený program zasedání, nebyl vznesen návrh na doplnění programu.

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z32-29.2.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Smlouvu příkazní mezi obcí Petrovice a Ing. Dušanem Utinkem, Ph.D. Předmětem smlouvy je zabezpečení výkonu činnosti odborného lesního hospodáře v obecních lesích.

Usnesení:

ZO schvaluje Smlouvu příkazní mezi obcí Petrovice a Ing. Dušanem Utinkem, Ph.D.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z32-29.2.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 2/2024.

Usnesení:

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2024.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z32-29.2.2024 bylo schváleno.

 

 

 1. ZO projednalo žádost petrovické chasy o povolení konání maškarního karnevalu pro děti včetně prominutí nájemného a nákladů na energie. Akce se koná v sobotu 2. 3. 2024 od 15 hodin v kulturním domě.

Usnesení:

ZO schvaluje žádost petrovické chasy o povolení konání maškarního karnevalu pro děti včetně prominutí nájemného a nákladů na energie. Akce se koná v sobotu 2. 3. 2024 od 15 hodin v kulturním domě.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z32-29.2.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo aktualizaci plánovaných akcí pro rok 2024 a pověřilo starostku pokračovat v přípravě na jejich realizaci.

Usnesení:

ZO schvaluje aktualizaci plánovaných akcí pro rok 2024 a pověřilo starostku pokračovat v přípravě na jejich realizaci.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z32-29.2.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Vyúčtování finančního příspěvku poskytnutého obcemi na spolufinancování sociálních služeb ve SO ORP Moravský Krumlov pro rok 2023 a Závěrečnou zprávu o realizaci projektu za rok 2023.

 

 1. ZO projednalo žádost Římskokatolické farnosti Petrovice u Moravského Krumlova o vyjádření ke stavebnímu záměru a souhlas s umístěním stavby pro novostavbu vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace pro objekt kostela na pozemku p. č. st. 71 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Přípojky povedou v pozemku p. č. 1699/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, který je ve vlastnictví obce Petrovice.

Usnesení:

ZO schvaluje souhlasné stanovisko se stavebním záměrem a s umístěním stavby pro novostavbu vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace pro objekt kostela na pozemku p. č. st. 71 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Přípojky povedou v pozemku p. č. 1699/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, který je ve vlastnictví obce Petrovice.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z32-29.2.2024 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 23:35 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 14. 3. 2024 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 29. února 2024 zapsal:  Roman Hájek

ověřovatelé: Blanka Bodanská, Jana Kolkopová

starostka obce: Irena Závišková