Zápis z 33. zasedání ZO Petrovice dne 14. 3. 2024

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Č. 33 ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 14. března 2024 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
 4. Projednání možnosti pořízení solárních panelů na střechy obecních budov
 5. Projednání cenové nabídky Tomáše Vespalce na údržbu travnatých ploch v obci
 6. Projednání žádosti SPK o povolení konání divadelních představení v kulturním domě
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:10 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Arnošta Dymla a Janu Čeperovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo výše uvedený program zasedání, byly vzneseny návrhy na doplnění programu:

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

Pořízení velkoobjemového kontejneru na bioodpad

Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí a EG.D, a.s.

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání doplněný o výše uvedené body.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z33-14.3.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnosti pořízení solárních panelů na střechy obecních budov, na které obdrželo nabídky od 3 firem. ZO odložilo rozhodnutí na příští zasedání, aby si zastupitelé mohli nabídky prostudovat.

 

 1. ZO projednalo cenové nabídky Tomáše Vespalce na údržbu travnatých ploch v obci včetně zálivky. Další oslovená firma Kavyl s.r.o. cenovou nabídku nedodala.

Usnesení:

ZO schvaluje cenové nabídky Tomáše Vespalce na údržbu travnatých ploch v obci včetně zálivky ve výši 183 500 Kč za údržbu mokřadů, lesoparku, turistických a polních cest a 35 500 Kč za údržbu IP aleje.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z33-14.3.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost SPK o povolení konání divadelních představení v kulturním domě.

Usnesení:

ZO schvaluje žádost SPK o povolení konání divadelních představení v kulturním domě.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z33-14.3.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK088263/24/ORR na akci „Projektová dokumentace na rekonstrukci kulturního domu“. Dotace činí 110 000 Kč.

Usnesení:

ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK088263/24/ORR na akci „Projektová dokumentace na rekonstrukci kulturního domu“. Dotace činí 110 000 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z33-14.3.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnost pořízení velkoobjemového kontejneru na bioodpad v rámci 68. výzvy OPŽP zaměřené na prevenci vzniku odpadů. Žádost o dotaci bude za všechny obce podávat DSO Moravskokrumlovsko.

Usnesení:

ZO schvaluje pořízení velkoobjemového kontejneru na bioodpad v rámci 68. výzvy OPŽP zaměřené na prevenci vzniku odpadů. Žádost o dotaci bude za všechny obce podávat DSO Moravskokrumlovsko. Současně ZO souhlasí s případným předfinancováním projektu ze strany naší obce.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z33-14.3.2024 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330070952/001-GPM mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s. Brno. Jedná se zřízení věcného břemene na obecních parcelách 613/7, 613/30, 1679/8, 2739/1, 2750, 2753, 2756/2, 2757/2, 2759/2, 2760/2, 2961/2, 2762, 616/17 a 1679/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova pro stavbu „Petrovice – Obec: NN přip. kab ved.“ Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 4900 Kč.

Usnesení:

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330070952/001-GPM mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s. Brno. Jedná se zřízení věcného břemene na obecních parcelách 613/7, 613/30, 1679/8, 2739/1, 2750, 2753, 2756/2, 2757/2, 2759/2, 2760/2, 2961/2, 2762, 616/17 a 1679/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova pro stavbu „Petrovice – Obec: NN přip. kab ved.“ Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 4900 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z33-14.3.2024 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 22:55 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 28. 3. 2024 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 14. března 2024 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Arnošt Dyml, Jana Čeperová

starostka obce: Irena Závišková