Zápis z 4. zasedání ZO Petrovice dne 15. 12. 2022

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  Č. 4 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 15. prosince 2022 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 10/2022
 5. Příkaz k provedení inventarizace
 6. Plán inventur za rok 2022
 7. Schválení rozpočtu obce na rok 2023
 8. Projednání žádosti manželů Strakových o souhlas se situačním výkresem přeložky vzdušného vedení NN do země u RD čp. 105
 9. Organizační zajištění programu v doškové chalupě pro veřejnost „Vánoce z doby našich babiček“ dne 18. 12. 2022
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:10 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Arnošta Dymla a Helenu Janštovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z4-15.12.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2022.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z4-15.12.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Příkaz č. 1/2022 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2022.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z4-15.12.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Plán inventur pro rok 2022.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z4-15.12.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2023.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z4-15.12.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost manželů S. o souhlas se situačním výkresem přeložky vzdušného vedení NN do země u RD čp. 105. Přeložka bude vedena při okraji obecní parcely p. č. 5/1 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z4-15.12.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění programu v doškové chalupě pro veřejnost „Vánoce z doby našich babiček“ dne 18. 12. 2022.

 

 1. ZO projednalo a schválilo nabídku firmy Organizační kancelář Znojmo, s.r.o. na pořízení software KEO4 Evidence obyvatel za cenu 10 350 Kč bez DPH z důvodu ukončení podpory dosavadního software KEO-X.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z4-15.12.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost K. B. a D. H. o umístění plánovaného rodinného domu na jejich pozemku p. č. 400/19 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova. Žadatelé požadují souhlas s umístěním jejich domu až na hranici s obecním pozemkem p. č. 400/13. ZO předběžně souhlasí za předpokladu, že stavba žádnou částí nezasáhne do obecního pozemku. Dále ZO upozorňuje žadatele, že na obecním pozemku p. č. 400/13 bude zachována i do budoucna vysazená řada stromů. Rovněž příjezdová cesta k ČOV může být do budoucna častěji využívána vzhledem k budoucím záměrům obce. Konečné rozhodnutí bude vydáno po předložení projektové dokumentace stavby.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z4-15.12.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky MŠ Petrovice o vyjádření souhlasu zřizovatele s realizací projektu „MŠ Petrovice ZN 002“ v rámci výzvy č. 02_22_002 (Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský), termín realizace 1. 9. 2023 – 31. 12. 2025, maximální výše rozpočtu 363 000 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z4-15.12.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo pořízení kuchyňského vybavení v rámci 24. výzvy OPŽP, viz příloha. Žadatelem bude DSO Moravskokrumlovsko. Tento program je zaměřený na podporu prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z4-15.12.2022 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 22:45 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 12. 1. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 15. prosince 2022 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Helena Janštová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková