Zápis z 5. zasedání ZO Petrovice dne 12. 1. 2023

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ  Č. 5 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 12. ledna 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvil se Radek Ondráček.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Informace k měření radonu v obci Petrovice
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:10 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Lenku Komárkovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z5-12.1.2023 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o povinnosti měření radonu v obecních budovách v průběhu roku 2023. Do projektu jsou registrovány obecní úřad, došková chalupa, kulturní dům a pohostinství a mateřská škola.

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh Smlouvy o převodu vlastnictví dokončené stavby mezi obcí Petrovice a vlastníky stavebních pozemků v lokalitě za Humny. Předmětem smlouvy je převod vlastnického práva k vodovodní a kanalizační přípojce včetně příslušných šachet. ZO pověřilo starostku a místostarostu přípravou jednotlivých smluv.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z5-12.1.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh geometrického plánu č. 484-22/2023 zhotoveného Geodézií Podyjí pro účely plánované směny s paní J. L. Záměr bude schválen po odsouhlasení směny od bankovního ústavu, který má směňovaný pozemek v zástavě.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z5-12.1.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost J. L. o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, a to 2 ks listnatých stromů na obecním pozemku p. č. 2739 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Tyto stromy zasahují do polní cesty na uvedeném pozemku. Zastupitelé se byli podívat na místě samém a shodli se, že ohrožují majetek žadatelky a výrazně zabraňují plánovanému rozšíření místní komunikace.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z5-12.1.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej dřeva z 2 ks pokácených listnatých stromů (jasanů) na p. č. 2739. Dřevo bude prodáno tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. Zájemci doručí na obecní úřad nabídky v zalepené obálce označené „Nabídka dřevo“. Nabídka uvnitř obálky musí obsahovat jméno žadatele a nabízenou cenu za odkup dřeva. Termín doručení nabídek je do středy 8. 2. 2023 do 17 hodin na obecní úřad. Vyhodnocení nabídek bude provedeno na zasedání ZO dne 9. 2. 2023. Obec požaduje po vybraném majiteli dřeva, aby stromy pokácel na vlastní náklady a nebezpečí a aby vše bylo odklizeno do 31. 3. 2023. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z5-12.1.2023 bylo schváleno.

 

 1. Starostka seznámila ZO s vyhodnocením programu v doškové chalupě pro veřejnost „Vánoce z doby našich babiček“. Tato akce byla kladně hodnocena ze strany zúčastněných dětí, pedagogů i veřejnosti, po finanční stránce byla pro obec zisková.

 

Zasedání bylo ukončeno v 22:25 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 26. 1. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 12. ledna 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Blanka Bodanská, Lenka Komárková

starostka obce: Irena Závišková