Zápis z 53. zasedání ZO Petrovice dne 8. 4. 2021

Z Á P I S

z 53. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 8. dubna 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Arnošt Dyml a Jana Čeperová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Janu Kolkopovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání koncepce chodníků
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:7             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z53-8.4.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo koncepci budoucí výstavby nových chodníků v okrajových částech obce (směrem na Moravský Krumlov, Lesonice a kolem trafostanice pod Agrodružstvem). ZO schválilo v první etapě zadání projektové dokumentace pro chodníky v lokalitě na Véhoně a pod Agrodružstvem, poté bude řešen chodník ve směru na Lesonice. ZO schválilo oslovit projektanta Ing. Vladimíra Musila, Znojmo.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z53-8.4.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí návrh provedení nového sjezdu ze silnice na p. č. 1711/7 na pozemky p. č. 2691 a 2735 (příjezd k biokoridoru naproti mokřadům). Důvodem je prohloubení struhy vedle silnice, čímž došlo ke znemožnění příjezdu techniky k údržbě zatravněného pásu.

 

 1. Starostka informovala ZO o předání a převzetí prací dle smlouvy o dílo na realizaci projektu „Petrovice interakční prvek na Vévozem IP (alej)“. Cena za předávané dílo činí 678 591,89 Kč bez DPH. Podíl obce činí 20 %, dotace z OPŽP 80 %.

 

 1. ZO vzalo na vědomí zprávu Regionálního oddělení MěK Znojmo o výsledcích činnosti veřejných knihoven znojemského regionu za rok 2020.

 

 1. ZO projednalo a schválilo zapojení obce do komunikační aplikace Mobilní Rozhlas. Občané budou o této možnosti informování v obecním zpravodaji.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z53-8.4.2021 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 21:45 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 22. 4. 2021 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

 

dne 8. dubna 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřily: Eva Grunová, Jana Kolkopová

starostka obce: Irena Závišková