Zápis z 56. zasedání ZO Petrovice dne 20. 5. 2021

Z Á P I S

z 56. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 20. května 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Arnošt Dyml a Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání žádosti o směnu obecních pozemků
 5. Informace finančního výboru
 6. Informace kontrolního výboru
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:7             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z56-20.5.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost D. P. o směnu obecního pozemku p. č. 2870 a části parcely p. č. 610/4 za pozemek p. č. 99/2 ve vlastnictví žadatelky. ZO se rozhodlo žádosti nevyhovět z důvodu trvající pachtovní smlouvy s paní A. Š.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z56-20.5.2021 bylo schváleno.

 

 1. Na zasedání ZO se dostavili zástupci SDH Petrovice Libor Bogner st. a Libor Bogner ml., kteří měli doložit ZO splnění úkolů ze 49. zasedání ZO dne 28. ledna 2021. Starosta hasičů dostal opětovně za úkol předložit dokumenty s novým termínem do 3. června. Dále byl starosta hasičů pověřen svoláním členské schůze, na kterou budou přizváni rovněž zástupci obce.

 

 1. ZO projednalo a vzalo na vědomí informaci finančního výboru.

 

 1. ZO projednalo a vzalo na vědomí informaci kontrolního výboru.

 

 1. ZO projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 – 2023.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z56-20.5.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice na realizaci akce „Oprava chodníku podél místní komunikace MK-A“. Výše dotace činí 198 000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z56-20.5.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice na realizaci akce „Následná péče o zeleň v katastru obce Petrovice“. Výše dotace činí 37 500 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z56-20.5.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a neschválilo žádost společnosti Senergos, a.s., Ostopovice o souhlasné stanovisko na akci „Petrovice – M.: NN přip. kab. ved“. Jedná se o elektrickou přípojku k novostavbě na parcele č. 2754 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, vedoucí v obecních parcelách p. č. 2753, 2756/2, 2757/2, 2759/2 a 2762. Podmínkou schválení žádosti je posunutí stávající pojistkové skříně na parcele 2757/2 o cca 2,5 m ve směru kolmo od místní komunikace ke hranici s parcelou p. č. 2758.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z56-20.5.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost společnosti Senergos, a.s., Ostopovice o souhlasné stanovisko na akci „Petrovice – V.: NN přip. kab. sm.“. Jedná se o elektrickou přípojku k novostavbě na parcele č. 400/17 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, vedoucí v obecních parcelách p. č. 400/13 a 1704/8.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z56-20.5.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/1 ze dne 19. 11. 2020 mezi obcí Petrovice a firmou Geo-stav Valeč s.r.o., IČ 07642661. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací, a to z 31. 12. 2022 na 31. 5. 2022.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z56-20.5.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost P. K. ze spolku Auto-Moto-Legendy Dobelice o sponzorský dar na sraz veteránů pořádaný dne 5. 6. 2021 v Dobelicích. ZO schválilo poskytnutí věcných darů s logem obce v počtu 3 ks a možnost zapůjčení pivních setů na tuto akci.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z56-20.5.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ Petrovice o přerušení provozu MŠ a ŠJ Petrovice v době hlavních prázdnin, viz příloha.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dohodu o ukončení smlouvy pachtovní mezi obcí Petrovice a A. Š. Jedná se o ukončení užívání části obecní parcely p. č. 610/4 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Obě strany se vzájemně dohodly na ukončení této smlouvy k 31. 12. 2021.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z56-20.5.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost S. Č. o povolení sňatku na obecní parcele p. č. 2714 (mokřadní prvky) v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova dne 19. 6. 2021.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z56-20.5.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO vyjádřilo souhlas s plánovanou akcí: „Petrovice – K.: NN přip. kab. příp“ dle předložené dokumentace pro územní řízení, kterou předložila firma Senergos, a. s., Ostopovice. Touto výstavbou nebudou dotčeny žádné pozemky v majetku obce Petrovice.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 12/Z56-20.5.2021 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 23:05 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 3. 6. 2021 v 19:00 hod na obecním úřadě.

 

dne 20. května 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová , Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková