Zápis z 57. zasedání ZO Petrovice dne 3. 6. 2021

Z Á P I S

z 57. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 3. června 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                

 

Zasedání se zúčastnilo 6 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Helena Janštová, Jana Čeperová a Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání návrhu závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2020
 5. Projednání Dohod o provedení práce v roce 2021
 6. Projednání Dohod o provedení práce se členy Zastupitelstva obce Petrovice
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:6             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z57-3.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. Starostka seznámila ZO s nesplněním zadaných úkolů zástupcům SDH Petrovice. ZO trvá na dodání požadovaných dokumentů do 17. června.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z57-3.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo návrh Závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2020. Návrh bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úředních deskách obce.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dohody o provedení práce v roce 2021 s P. D. (údržba zeleně) a D. K. (knihovnické práce). Odměna bude vyplácena dle pracovního výkazu.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z57-3.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dohody o provedení práce v roce 2021 s členkami zastupitelstva obce Helenou Janštovou (správa a údržba kulturního domu) a Irenou Záviškovou (vedení kroniky). Odměna bude vyplácena dle pracovního výkazu.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z57-3.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost V. K. a M. K. o souhlas se zřízením zástavního práva k pozemkům p. č. 2960, 2961/1 a 2962 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova ve prospěch České spořitelny, a. s. za účelem poskytnutí úvěru pro žadatele.

výsledek hlasování:   PRO: 5                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 5/Z57-3.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2021, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z57-3.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o zasedání 40. Valné hromady svazku Vodovody a kanalizace dne 28. května 2021 v Třebíči.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost města Miroslav o podporu stavbě Domu pro seniory v Miroslavi.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z57-3.6.2021 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:00 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 17. 6. 2021 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 3. června 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Kolkopová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková