Zápis z 58. zasedání ZO Petrovice dne 17. 6. 2021

Z Á P I S

z 58. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 17. června 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Jana Čeperová a Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Bohumíra Vespalce.

 

 

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání a schválení Smlouvy č. 1190900888 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci: „Výsadby stromů v obci Petrovice, okres Znojmo“
 5. Projednání záměru směny pozemků se Státním pozemkovým úřadem (p. č. 2878 a p. č. 2625)
 6. Účast v letošním ročníku Malého festivalu Loutky
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:7             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z58-17.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. Starostka seznámila ZO s dodáním dokumentů od SDH Petrovice. Do schránky obecního úřadu byly dodány: Zpráva o valné hromadě za rok 2020, Hlášení o činnosti SDH za rok 2020 a Výpis z usnesení valné hromady ze dne 19. 12. 2020. ZO konstatuje, že z dodané Zprávy o valné hromadě vyplývá, že valná hromada dne 19. 12. 2020 nebyla usnášeníschopná z důvodu nízkého počtu přítomných členů. Z požadovaných dokumentů nebylo dodáno: Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla SDH, Čestné prohlášení starosty SDH o způsobilosti být členem orgánu právnické osoby a Přehled o majetku a závazcích. ZO trvá na dodání do 29. června 2021 všech chybějících dokumentů a sdělení termínu konání členské schůze SDH.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z58-17.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 1190900888 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci: „Výsadby stromů v obci Petrovice, okres Znojmo“ mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a obcí Petrovice. Výše podpory ve formě dotace je ve výši 73 074 Kč na výsadbu stromů.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z58-17.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr směny pozemku p. č. 2878 o výměře 787 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova se Státním pozemkovým úřadem a pověřilo starostku a místostarostu přípravou podkladů pro příslušnou žádost. Pro záměr směny nabízí obec parcely ve svém vlastnictví, a to: p. č. 2144 o výměře 277 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova a p. č. 2216 o výměře 1292 m2 v k. ú. Dobelice. ZO se rozhodlo prozatím nežádat o směnu části pozemku p. č. 2625 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z58-17.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání jednoho loutkového představení v rámci letošního ročníku Malého festivalu Loutky v termínu 3. 9. 2021 v 18 hodin v sále kulturního domu. Příspěvek obce na představení činí 1000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z58-17.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o přihlášení obce do aplikace MMR s názvem ObcePro, která slouží k tvorbě strategického dokumentu obce.

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku firmy Dřevoartikl s.r.o. na pořízení čtyřbokého dřevěného altánu 3 x 5 m na dětské hřiště vedle kulturního domu. ZO pověřilo starostku zjištěním ceny pro variantu s pultovou střechou místo valbové.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z58-17.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o schůzce zaměstnanců MŠ Petrovice s rodiči a zástupci obcí Petrovice a Lesonice dne 8. 6. 2021. Při této schůzce bylo všem přítomným zdůvodněno přijímání dětí do MŠ a důvody pro nepřijetí dětí do 3 let ve školním roce 2021/22. ZO bere na vědomí zvýšení měsíční úplaty na částku 450 Kč za dítě od 1. 9. 2021.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:25 hod. Příští zasedání ZO se bude konat v úterý 29. 6. 2021 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 17. června 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Blanka Bodanská, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková