Zápis z 59. zasedání ZO Petrovice dne 29. 6. 2021

Z Á P I S

z 59. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného v úterý 29. června 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Jana Čeperová a Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2020
 5. Schválení přijatých nápravných opatření
 6. Schválení účetní závěrky obce Petrovice za rok 2020
 7. Schválení účetní závěrky MŠ Petrovice za rok 2020
 8. Schválení rozdělení výsledku hospodaření MŠ Petrovice za rok 2020
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:7             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z59-29.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo aktualizovanou nabídku firmy Dřevoartikl s.r.o. na pořízení čtyřbokého dřevěného altánu s pultovou střechou za cenu 88 584 Kč s DPH včetně montáže. Altán bude umístěn u dětského hřiště vedle kulturního domu.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z59-29.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Petrovice za rok 2020 s výhradou a schválilo nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z59-29.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Petrovice za rok 2020.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z59-29.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo účetní závěrku MŠ Petrovice za rok 2020.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z59-29.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo rozdělení výsledku hospodaření MŠ Petrovice za rok 2020.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z59-29.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost firmy Senergos a.s. Ostopovice s umístěním kabelového elektrického vedení přes obecní pozemky p. č. 2759/2, 2757/2, 2756/2 a 2753 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Jedná se o akci „Petrovice – M: NN přip. kab. ved.“ ZO podmiňuje souhlas s navrženým vedením kabelu tím, že bude umístěn minimálně 60 cm od hranice uvedených obecních parcel s pozemky ve vlastnictví stavebníků. Důvodem je ponechání volného místa pro budoucí umístění el. vedení a základů stožárů veřejného osvětlení.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z59-29.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o pomoci členů SDH Petrovice s odklízením škod po tornádu v obci Hrušky. Při té příležitosti byla vyhlášena sbírka materiální pomoci pro tuto obec. ZO schválilo pořízení pohonných hmot pro tuto akci hasičů.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z59-29.6.2021 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o 71. členské schůzi DSO Moravskokrumlovsko dne 28. 6. 2021.

 

 1. Starostka informovala ZO o Závěrečném vyhodnocení akce „Rekonstrukce Mateřské školy v Petrovicích“.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:20 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 29. 7. 2021 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 29. června 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková