Zápis z 6. zasedání ZO Petrovice dne 26. 1. 2023

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ  Č. 6 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 26. ledna 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání žádostí o pronájem a směnu části obecní parcely p. č. 610/4
 5. Projednání nabídek na zabezpečovací zařízení budovy mateřské školy
 6. Projednání Dodatku č. 7 ke Smlouvě o ambulantním svozu nebezpečných odpadů z obcí č. 00034/A
 7. Projednání Dodatku č. 13 ke Smlouvě č. 2158 o nakládání s živnostenskými odpady charakteru komunálních
 8. Projednání Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nakládání s odpadem č. 00571/V
 9. Projednání Dodatku č. 19 ke Smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu
 10. Projednání Dodatku č. 33 ke Smlouvě o sběru, odvozu a zneškodnění odpadu č. 2081
 11. Projednání žádosti nájemce pohostinství Pavla Větrovce o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou
 12. Projednání povolení kulturních akcí
 13. Různé
 14. Diskuse
 15. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:05 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Arnošta Dymla. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z6-26.1.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádosti o pronájem a směnu části obecní parcely p. č. 610/4. ZO schválilo přijetí záměru na směnu nebo pronájem části obecní parcely p. č. 610/4 o výměře cca 200 m2. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z6-26.1.2023 bylo schváleno.

 

 

 1. ZO projednalo doručené nabídky na zabezpečovací zařízení budovy mateřské školy a odložilo rozhodnutí na jarní měsíce.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z6-26.1.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 7 ke Smlouvě o ambulantním svozu nebezpečných odpadů z obcí č. 00034/A mezi AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. a obcí Petrovice. Předmětem dodatku je navýšení ceny za svoz.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z6-26.1.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 13 ke Smlouvě č. 2158 o nakládání s živnostenskými odpady charakteru komunálních mezi AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. a obcí Petrovice. Předmětem dodatku je navýšení ceny za svoz.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z6-26.1.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nakládání s odpadem č. 00571/V mezi AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. a obcí Petrovice. Předmětem dodatku je navýšení ceny za svoz velkoobjemového odpadu.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z6-26.1.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 19 ke Smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu mezi AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. a obcí Petrovice. Předmětem dodatku je navýšení ceny za svoz.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z6-26.1.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 33 ke Smlouvě o sběru, odvozu a zneškodnění odpadu č. 2081 mezi AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. a obcí Petrovice. Předmětem dodatku je navýšení ceny za svoz směsného komunálního odpadu.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z6-26.1.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost nájemce pohostinství Pavla Větrovce o prodloužení nájemní smlouvy. ZO schválilo přijetí záměru na pronájem pohostinství, který bude vyvěšen na úředních deskách obce po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z6-26.1.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost petrovické chasy zastoupené T. S. o pořádání dětského maškarního karnevalu dne 4. února 2023 v kulturním domě. Současně ZO schválilo prominutí poplatku za nájem a energie za tuto akci.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z6-26.1.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo zapojení obce do celostátní akce „Ukliďme Česko“ v termínu 1. dubna 2023. Během tohoto dne proběhne úklid obce a okolí za dobrovolné účasti občanů včetně dětí.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z6-26.1.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2023, viz příloha.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 12/Z6-26.1.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku od firmy ADITEG s. r. o. na pořízení 200 ks podložek na židle do kulturního domu za cenu 8615,20 Kč včetně DPH.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 13/Z6-26.1.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. ZN-001030078893/001-ELIS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene pro stavbu „Petrovice – Záviška: NN přip. kab. ved.“ na pozemcích p. č. 1700/1, 5/1 a 6/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova ve vlastnictví obce. Jednorázová náhrada činí 6600 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 14/Z6-26.1.2023 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 22:05 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 9. 2. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 26. ledna 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Jana Kolkopová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková