Zápis z 60. zasedání ZO Petrovice dne 29. 7. 2021

Z Á P I S

z 60. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 29. července 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Jana Čeperová a Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 4/2021
 5. Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na akci „Petrovice, zasíťování nových stavebních parcel“
 6. Projednání žádosti JMK o darování obecních parcel
 7. Projednání směn, nákupu či prodeje pozemků
 8. Žádost firmy Senergos, a. s., Ostopovice o souhlas se stavbou „Petrovice – Machová: NN přip. kab. ved.“
 9. Projednání projektové dokumentace „Petrovice – Obec: NN přip. kab. ved.“
 10. Informace starostky k možnostem finančního zajištění akce: „Petrovice, polní cesta VC21“
 11. Různé
 12. Diskuse
 13. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:00 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z60-29.7.2021bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2021, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z60-29.7.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele na akci „Petrovice, zasíťování nových stavebních parcel“ a rozhodlo odložit vyhlášení výběrového řízení na podzim.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z60-29.7.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a neschválilo žádost JMK o bezúplatný převod obecních parcel v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO uložilo starostce a místostarostovi připravit do příštího zasedání ZO návrh na směnu obecních parcel za pozemky ve vlastnictví JMK.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z60-29.7.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a neschválilo žádost V. P. o prodej nebo výměnu obecního pozemku p. č. 2127.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z60-29.7.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo přijetí záměru na směnu obecních pozemků v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, a to p. č. 2418/1, 2975 a části pozemku p. č. 2790 o výměře cca 1700 m2. Obec zadá zhotovení geometrického plánu.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z60-29.7.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na směnu či prodej pozemku p. č. 612/4 o výměře 104 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, který vznikl na základě geometrického plánu č. 463-328/2021 zhotoveného Geodézií Podyjí s. r. o. Znojmo. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z60-29.7.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na směnu či prodej obecních pozemků p. č. 1699/46 o výměře 13 m2, 1699/47 o výměře 14 m2 a 1699/48 o výměře 21 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, vzniklých na základě geometrického plánu č. 457-647/2020 zhotoveného Geodézií Podyjí s. r. o. Znojmo. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z60-29.7.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost firmy Senergos, a. s., Ostopovice s umístěním kabelového elektrického vedení přes obecní pozemky p. č. 2753, 2756/2, 2757/2, 2759/2 a 2762 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Jedná se o stavbu „Petrovice – M.: NN přip. kab. ved.“. ZO podmiňuje souhlas s navrženým vedením kabelu tím, že bude umístěn minimálně 60 cm od hranice uvedených obecních parcel s pozemky ve vlastnictví stavebníků. Důvodem je ponechání volného místa pro budoucí umístění el. vedení a základů stožárů veřejného osvětlení.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z60-29.7.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. ZN-001030064317/001-SERG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s., Brno. Předmětem smlouvy je uložení kabelového vedení pro realizaci stavby „Petrovice – V.: NN přip. kab. sm.“ na obecních pozemcích 1704/8 a 400/13 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Věcné břemeno je zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z60-29.7.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo přijetí úvěru a uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou na financování projektu: Petrovice, polní cesta VC21 ve výši 3 500 000 Kč na předfinancování dotace. Úroková sazba proměnná 1M PRIBOR + 0,6 % p. a., období čerpání do 31. 7. 2022, den konečné splatnosti 31. 7. 2023. Úvěr bude doplacen jednorázově z přijaté dotace do 10 dnů po jejím obdržení. ZO současně pověřuje starostku podpisem smlouvy o úvěru.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z60-29.7.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost N. G. o možnost nahlédnutí do účtování obce za účelem sebevzdělávání. Tato stáž bude bez nároku na odměnu.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 12/Z60-29.7.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost L. K. o souhlasné stanovisko ke stavbě „Plynofikace RD Petrovice č. p. 92“. Stavbou bude dotčena obecní parcela p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Podmínkou je uvedení zpevněné místní komunikace do původního stavu.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 13/Z60-29.7.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku č. OSV/50/2021 mezi obcí Petrovice a městem Moravský Krumlov. Předmětem smlouvy je zabezpečení sítě sociálních služeb a jejich poskytování na území SO ORP Moravský Krumlov. Výše příspěvku obce za rok 2021 činí 10 600 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 14/Z60-29.7.2021 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 23:30 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 12. 8. 2021 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 29. července 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Kolkopová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková