Zápis z 61. zasedání ZO Petrovice dne 12. 8. 2021

Z Á P I S

z 61. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 12. srpna 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Jana Čeperová a Blanka Bodanská. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 5/2021
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z61-12.8.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2021, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z61-12.8.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost K. a M. J. o souhlas se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení k pozemku p. č. 2749 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova ve prospěch České spořitelny, a. s. za účelem poskytnutí úvěru pro výstavbu rodinného domu žadatelů.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z61-12.8.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku na zateplení soklové části zdi mateřské školy Petrovice ze strany koupelny a šatny ve výši cca 30 000 Kč včetně DPH. Dále ZO schválilo pořízení větracího plastového okna do šatny za cenu cca 5000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z61-12.8.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek k objednávce o poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas mezi obcí Petrovice a poskytovatelem MUNIPOLIS s.r.o. Brno. Předmětem dodatku je změna rozsahu služeb za cenu 990 Kč bez DPH za měsíc, z toho první 4 měsíce od podpisu je služba zdarma.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z61-12.8.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost projektantky Aleny Danielové o souhlasné stanovisko s uložením potrubí splaškové kanalizace, vodovodního potrubí a vodoměrné šachty na obecních pozemcích p. č. 400/13 a 1704/8 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova pro budoucí stavbu rodinného domu stavebníka K. B.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z61-12.8.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost projektantky Aleny Danielové o souhlasné stanovisko s uložením potrubí splaškové kanalizace, vodovodního potrubí a vodoměrné šachty na obecních pozemcích p. č. 400/13, 1706/2 a 1704/8 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova pro stavbu rodinného domu stavebníka A. V.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z61-12.8.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej nebo směnu obecního pozemku p. č. 2965 o výměře 375 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z61-12.8.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh směny obecních pozemků za pozemky ve vlastnictví Jihomoravského kraje, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z61-12.8.2021 bylo schváleno.

 

 1. Starostka a místostarosta informovali ZO o zasedání a usnesení mimořádné valné hromady Energoregionu 2020, které se konalo dne 30. 7. 2021 v Hrotovicích.

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání hodů v termínu 11. a 12. září v areálu kulturního domu.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z61-12.8.2021 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:50 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 2. 9. 2021 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 12. srpna 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Eva Grunová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková