Zápis z 65. zasedání ZO Petrovice dne 21. 10. 2021

Z Á P I S

z 65. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 21. října 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Informace finančního výboru
 5. Informace kontrolního výboru
 6. Organizace vítání občánků
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:15 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:9             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z65-21.10.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí zápis finančního výboru č. 7, viz příloha.

 

 1. ZO vzalo na vědomí zápis kontrolního výboru č. 7, viz příloha.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2021, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z65-21.10.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na akci „Oprava místní komunikace MK-A v obci Petrovice“ ve výši 1 015 515 Kč.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o úvěru č. 0633459129 mezi Českou spořitelnou a.s. Praha a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je financování projektu „Petrovice, Polní cesta VC21“, výše úvěru činí 3 500 000 Kč, splatnost do 31. 7. 2023.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z65-21.10.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost manželů P. o souhlasné stanovisko s novostavbou rodinného domu na p. č. 2770 a 2965 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z65-21.10.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost firmy Elektroinvest Strakonice s.r.o. o souhlasné stanovisko se stavebním záměrem pro stavbu „Petrovice – Obec: NN příp. kab. ved.“. Jedná se o umístění kabelového vedení na obecní pozemky p.č. 616/17, 2762, 2965, 2739, 1679/8, 1679/3, 2750, 613/7, 613/30, 2760/2, 2759/2, 2757/2, 2756/2, 2753 a 2961/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO podmiňuje souhlas s navrženým vedením kabelu tím, že bude umístěn minimálně 60 cm od hranice uvedených obecních parcel s pozemky ve vlastnictví stavebníků. Důvodem je ponechání volného místa pro budoucí umístění el. vedení a základů stožárů veřejného osvětlení. Současně ZO schvaluje Smlouvu č. ZN-001030066239/001-ELIS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s., Brno. Smlouva je uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy – zemní kabel NN, kabelová skříň a uzemnění na výše uvedených pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu ve výši 4900 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z65-21.10.2021 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o zvýšení finančního příspěvku obcí do Fondu IDS pro rok 2022 a roky následující, která činí 100 Kč / obyvatel / rok.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost stavebníků J. M. a T. M. o souhlasné stanovisko s vybudováním „novostavby hospodářské budovy“ a „Oplocení pozemku – zděné oplocení v = 2,50 m“ na pozemku stavebníků p. č. 51/1 a sousedního pozemku p. č. st. 165 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z65-21.10.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění vítání občánků, které se bude konat v neděli 24. 10. 2021.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:50 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 4. 11. 2021 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 21. října 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Blanka Bodanská, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková