Zápis z 66. zasedání ZO Petrovice dne 4. 11. 2021

Z Á P I S

z 66. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 4. listopadu 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                             

Zasedání se zúčastnilo 6 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Irena Závišková, Arnošt Dyml a Jana Čeperová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje místostarosta obce Evu Grunovou, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání žádosti D. Z. na směnu pozemků
 5. Návrh rozpočtu obce
 6. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 – 2024
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Místostarosta obce přivítal přítomné a zahájil zasedání ZO v 19:15 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:6             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z66-4.11.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a neschválilo žádost D. Z. na směnu pozemků.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z66-4.11.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2022, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z66-4.11.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2024, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z66-4.11.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci o plánované uzavírce silnice do Moravského Krumlova z důvodu provádění stavby „III/4135 Mor. Krumlov – Petrovice, oprava silnice“ v době od 15. do 30. 11.

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlas zřizovatele s projektovými záměry Mateřské školy Petrovice a jeho zařazením do Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko II.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z66-4.11.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a neschválilo žádost M. T. o navýšení pracovního úvazku z 6 na 8 hodin.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z66-4.11.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na směnu části obecního pozemku p.č. 2116 v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 422 m2.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z66-4.11.2021 bylo schváleno.

 

Místostarosta obce poděkoval přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončil zasedání ve 21:20 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 21. 11. 2021 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 4. listopadu  2021 zapsala: Eva Grunová

zápis ověřili: Helena Janštová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková