Zápis z 68. zasedání ZO Petrovice dne 2. 12. 2021

Z Á P I S

z 68. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 2. prosince 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                             

Zasedání se zúčastnilo 6 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Čeperová, Eva Grunová a Blanka Bodanská. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení OZV obce Petrovice č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 5. Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele zasíťování stavebních parcel v Humnech
 6. Projednání žádosti o koupi pozemku p. č. 2848 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova
 7. Projednání žádosti o vyjádření obce k vybudování vodovodní přípojky přes obecní parcelu p. č. 1699/3 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z68-2.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Petrovice č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba poplatku činí 650 Kč za občana a rok, vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2022.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z68-2.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele na stavební akci „Petrovice, zasíťování nových stavebních parcel – I. etapa“. Termín podání nabídek do 13. ledna 2022 do 15:00 hodin, otevírání obálek a výběr zhotovitele 13. ledna 2022 od 18:00. Osloveny budou firmy Colas CZ, a.s., Praha, MK stav invest s.r.o., Hrotovice, Geo-stav Valeč, s.r.o. a MBM TRADE CZ, s.r.o., Praha.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z68-2.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a neschválilo žádost L. K. a E. B. o koupi pozemku p. č. 2848 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z68-2.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost manželů Z. o vyjádření obce k vybudování vodovodní přípojky k jejich rodinnému domu č.p. 86 přes obecní parcelu p. č. 1699/3 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova. ZO schválilo souhlasné stanovisko s navrženou trasou vodovodní přípojky a s uložením potrubí do uvedeného obecního pozemku.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z68-2.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na směnu části obecní parcely p. č. 1699/3 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova o výměře cca 3 m2. Jedná se o část pozemku před vjezdem u RD č. p. 86. Obec nechá zpracovat příslušný geometrický plán.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z68-2.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o finanční podporu v Adfors grantu, a to pořízení 4 ks stojanů na kola na veřejná prostranství a dřevěný box na úschovu hraček u dětského hřiště vedle kulturního domu.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z68-2.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ a ŠJ Petrovice v době vánočních prázdnin v době od 22. 12. do 31. 12. 2021. Provoz bude obnoven v pondělí 3. ledna 2022.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost SÚS JMK, oblast Západ, Znojmo o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (2 ks ořešáků) na pozemcích p. č. 614/90 a 614/95 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Podmínkou je náhradní výsadba 2 ks ořešáků na jižní okraj pozemku p. č. 2529 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z68-2.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání přihlášky do soutěže Cena za krajinu uspořádané Jihomoravským krajem.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z68-2.12.2021 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:40 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 16. 12. 2021 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 2. prosince 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková