Zápis z 69. zasedání ZO Petrovice dne 16. 12. 2021

Z Á P I S

z 69. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 16. prosince 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                             

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Jana Čeperová a Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení rozpočtu obce Petrovice na rok 2022
 5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Petrovice na roky 2022-2024
 6. Příkaz k provedení inventarizace
 7. Plán inventur za rok 2021
 8. Rozpočtové opatření č. 10/2021
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z69-16.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce Petrovice na rok 2022, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z69-16.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice na roky 2022-2024, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z69-16.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Příkaz č. 1/2021 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2021.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z69-16.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Plán inventur pro rok 2021.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z69-16.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2021, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z69-16.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 7 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 00571/V mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Petrovice. Předmětem dodatku je změna ceny za velkoobjemový odpad.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z69-16.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 12 ke smlouvě č. 2158 o nakládání s živnostenskými odpady charakteru komunálních mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Petrovice. Předmětem dodatku je změna ceny za směsný komunální odpad od obce.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z69-16.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 32 ke smlouvě o sběru, odvozu a zneškodnění odpadu č. 2081 mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Petrovice. Předmětem dodatku je změna ceny za směsný komunální odpad od občanů.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z69-16.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo členství obce Petrovice v Euroregionu Pomoraví. Členský příspěvek činí 5 Kč na obyvatele a rok.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z69-16.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. Starostka seznámila ZO s informacemi ze 73. členské schůze mikroregionu Moravskokrumlovsko ze dne 15. 12. 2021.

 

 1. ZO pověřilo starostku obce přijímáním rozpočtových opatření, aby nedošlo k překročení závazných ukazatelů.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z69-16.12.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO schválilo zřízení zástavního práva k pozemku p. č. 2965 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova ve prospěch Hypoteční banky, a. s. za účelem poskytnutí úvěru manželům P.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 12/Z69-16.12.2021 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:00 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 13.1. 2022 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 16. prosince 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Kolkopová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková