Zápis z 7. zasedání ZO Petrovice dne 20. 2. 2019

Z Á P I S

z 7. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve středu 20. února 2019

od 18 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Janu Kolkopovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Informace starostky k informačnímu systému pro obce Moravskokrumlovska
 5. Informace starostky k odbornému posouzení stavu vzrostlých stromů v obci
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 18:35 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z7-20.2.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovalaZO o postupu prací na instalaci informačních cedulí pro naši obec. Dodavatelem je firma Urbania-jih, s. r. o., Znojmo.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z7-20.2.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o odborném posouzení stavu 16 vzrostlých stromů v obci, a to lípy u zastávky, na hřbitově, u doškové chalupy, lip a bříz v parku u kostela. ZO projednalo a na základě odborného znaleckého posudku schválilo pokácení těchto 4 stromů v nejhorším zdravotním stavu: lípy u zastávky v těsné blízkosti elektrického vedení, břízy za kostelem, dvou lip (č. 3 a 4 dle znaleckého posudku) za kostelem naproti čp. 20. Další 2 lípy za kostelem napadené houbovou chorobou budou odborně prořezány s redukcí koruny o 20% a budou na nich odstraněny suché větve. Lípa u kostela a lípa na hřbitově budou prořezány s redukcí koruny o 10%. Odborný posudek vypracoval Ing. Jiří Rozsypálek z Mendelovy univerzity v Brně, akademický pracovník oboru dendrologie, hodnocení a údržby stromů. Pokácení a odborný prořez stromů provede arborista Bc. Zbyněk Sochor.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 3                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z7-20.2.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO vyslechlo informaci pana Martina Sourala z firmy Silniční stroje a komunální technika, Rosice, o možnosti získání dotace na pořízení malého nákladního vozidla s elektrickým pohonem. Vzhledem k vysoké pořizovací ceně přes 1 mil. Kč a možné dotaci ve výši 40 % ZO rozhodlo o dotaci na pořízení tohoto vozidla nepožádat.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z7-20.2.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost manželů B. o pokácení vzrostlé hrušně na pozemku v majetku obce p. č. 1699/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Strom je v nedobrém zdravotním stavu a hrozí nebezpečí úrazu a poškození majetku. Pokácení provedou žadatelé na své náklady a riziko.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z7-20.2.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma mezi obcí Petrovice a společností ČEPS, a.s. Předmětem dohody je pokácení dřevin rostoucích v ochranném pásmu vedení VVN na pozemku v majetku obce p. č. 2170 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z7-20.2.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání masopustní zábavy v sobotu 9. 3. 2019 v kulturním domě.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z7-20.2.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej dřeva ze 4 stromů určených k pokácení. Dřevo bude prodáno tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z7-20.2.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:55 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 28. 2. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 20. února 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Eva Grunová, Jana Kolkopová

starostka obce: Irena Závišková