Zápis z 7. zasedání ZO Petrovice dne 9. 2. 2023

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ  Č. 7 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 9. února 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání a schválení žádostí o dotace z rozpočtu JMK
 5. Schválení aktualizace Strategického rámce verze 10 – seznam investičních priorit 2021 – 2027 v rámci MAP III
 6. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330064641/001-GPM mezi obcí Petrovice a EG.D, a. s.
 7. Schválení pořízení robota pro školní kuchyň MŠ
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:10 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Radka Ondráčka. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z7-9.2.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci od Jihomoravského kraje v rámci Podpory adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023, dotační titul DT3 – Následná péče o zeleň.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z7-9.2.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci od Jihomoravského kraje na zateplení stropu v budově obecního úřadu v rámci Podpory rozvoje venkova v roce 2023, dotační titul DT 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z7-9.2.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci od Jihomoravského kraje v rámci Podpory památek místního významu v roce 2023 na opravu kříže u cesty do Sádku na parcele p. č. 2269.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z7-9.2.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo aktualizaci Strategického rámce verze 10 – seznam investičních priorit MŠ Petrovice 2021 – 2027 v rámci MAP III. Dále ZO schválilo souhlas zřizovatele s projektovými záměry – investičními prioritami školy (MŠ Petrovice).

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z7-9.2.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330064641/001-GPM mezi obcí Petrovice a EG.D, a. s. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene pro kabelové vedení NN na pozemku obce p. č. 1704/8 pro stavbu „Petrovice – čp. 123, Bystrý: NN kab.ved.“ Jednorázová náhrada činí 1000 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z7-9.2.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost vedoucí školní kuchyně o pořízení robota pro školní kuchyň MŠ a uložilo starostce zjistit ve školní kuchyni, jaký typ robota je třeba zakoupit.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z7-9.2.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo zveřejněný záměr na prodej dřeva (2 ks jasanů). Vzhledem k tomu, že se nenašel žádný zájemce, ZO rozhodlo o využití dřeva z těchto stromů pro účely obce.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z7-9.2.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku Tomáše Vespalce na údržbu krajinných prvků v obci (mokřady, lesopark a polní cesty) za celý rok 2023 ve výši 173 800 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z7-9.2.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost SPK Petrovice o povolení konání Masopustní zábavy v sobotu 25. 2. 2023 v kulturním domě.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z7-9.2.2023 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 22:05 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 23. 2. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 9. února 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Helena Janštová, Radek Ondráček

starostka obce: Irena Závišková