Zápis z 70. zasedání ZO Petrovice dne 13. 1. 2022

Z Á P I S

ze 70. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 13. ledna 2022

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                   

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Blanka Bodanská. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení výsledku výběru zhotovitele na stavební akci „Petrovice, zasíťování nových stavebních parcel – I. etapa“
 5. Projednání zvýšení frekvence svozu plastů
 6. Projednání možných úspor energií v obecních budovách
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:00 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:8             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z70-13.1.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo výsledek výběrového řízení na stavební akci „Petrovice, zasíťování nových stavebních parcel – I. etapa“. ZO schválilo jako zhotovitele uvedené akce firmu Geo-stav Valeč, s.r.o., která nabídla nejnižší cenu ve výši 1 603 510 Kč bez DPH (1 940 247 Kč s DPH) a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z70-13.1.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo zvýšení frekvence svozu plastů na každý týden z důvodu nedostatečné kapacity stávajících kontejnerů při svozu jednou za dva týdny. Zvýšení frekvence svozů bude zahájeno podle možností svozové firmy v nejblíže možném termínu.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z70-13.1.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnosti úspor energií v obecních budovách a pověřilo starostku a místostarostu dořešit změnu dodavatele plynu. Dále doporučilo omezit spotřebu elektrické energie na ohřev teplé vody v kabinách.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z70-13.1.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo přijetí záměru na směnu části obecní parcely p. č. 613/8 o výměře cca 260 m2. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z70-13.1.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost manželů P. o povolení připojení sousední nemovitosti (budoucí rodinný dům) na pozemcích p. č. 2695 a 2770 k veřejné přístupové komunikaci na pozemku p. č. 2762, vše v zastavěném území k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z70-13.1.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. ZN-001030063958/002-SERG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s., Brno. Předmětem smlouvy je uložení kabelového vedení NN do obecního pozemku p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova pro stavbu „Petrovice – Martinková: NN přip. kab. př.“. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou náhradu 2000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z70-13.1.2022 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 23:50 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 27. 1. 2022 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 13. ledna 2022 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Eva Grunová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková