Zápis z 71. zasedání ZO Petrovice dne 27. 1. 2022

Z Á P I S

ze 71. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 27. ledna 2022

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                   

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Jana Čeperová a Bohumír Vespalec. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 1/2022
 5. Projednání cenové nabídky firmy ALIS, spol. s r. o. na dodání software KEO4 Evidence obyvatel a volby
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z71-27.1.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2022, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z71-27.1.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku firmy ALIS, spol. s r. o. na dodání software KEO4 Evidence obyvatel a volby za cenu 8250 Kč bez DPH, roční udržovací poplatek 1820 Kč bez DPH.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z71-27.1.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Přílohu k rozpočtu na rok 2022: Záznam o zrušení položky 1340.

 

 1. ZO projednalo žádost P. D. o koupi části obecní parcely p. č. 16/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 25 m2. ZO schválilo záměr na prodej nebo směnu části uvedené parcely. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu. Zájemce si nechá zhotovit geometrický plán na oddělení části pozemku na své náklady.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z71-27.1.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost firmy Elektroinvest Strakonice s.r.o. o souhlasné stanovisko se stavebním záměrem pro stavbu „Petrovice – Janota: NN přip. kab ved.“. Jedná se o umístění kabelového vedení na obecních pozemcích p. č. 2750, 2753 a 2961/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO podmiňuje souhlas s navrženým vedením kabelu tím, že bude umístěn minimálně 60 cm od hranice uvedených obecních parcel s pozemky ve vlastnictví stavebníků. Důvodem je ponechání volného místa pro budoucí umístění el. vedení a základů stožárů veřejného osvětlení. Současně ZO schválilo Smlouvu č. ZN-001030065188/001-ELIS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Brno. Předmětem smlouvy je budoucí realizace stavby „Petrovice – Janota: NN přip.“ na obecních pozemcích p. č. 2750, 2753 a 2961/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 1000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z71-27.1.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost J. B. a P. S. a schválilo záměr na směnu nově vzniklé obecní parcely č. 400/20 o výměře 7 m2, druh pozemku trvalý travní porost, která vznikla dle geometrického plánu č. 465-163/2021 a parcely p. č. 1704/3 o výměře 87 m2 (výměra změněna z původních 72 m2 vlivem zpřesnění hranic pozemku dle téhož geometrického plánu), druh pozemku ostatní plocha. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z71-27.1.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a manželi J. Předmětem smlouvy je směna nově vzniklého obecního pozemku 2116/2 o výměře 422 m2, druh pozemku orná půda, který vznikl dle geometrického plánu 468-737/2021 zhotoveného Geodézií Podyjí, za pozemek p. č. 2873 o výměře 211 m2, druh pozemku orná půda, vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 7/Z71-27.1.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a manželi Z. Předmětem smlouvy je směna nově vzniklého obecního pozemku 1699/49 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha, za nově vzniklý pozemek p. č. 1725/2 o výměře 3 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Oba pozemky vznikly dle geometrického plánu 467-737/2021 zhotoveného Geodézií Podyjí.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z71-27.1.2022 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 23:10 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 10.2. 2022 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 27. ledna 2022 zapsal: Roman Hájek

 

zápis ověřili: Helena Janštová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková