Zápis z 72. zasedání ZO Petrovice dne 10. 2. 2022

Z Á P I S

ze 72. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 10. února 2022

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                   

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Blanka Bodanská. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Bohumíra Vespalce.

 

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání možností podání žádostí o dotace
 5. Projednání žádosti Jednoty SD Moravský Krumlov o možnou dotaci z JMK „Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji“
 6. Projednání nabídky na prezentaci v knize „Moravský Krumlov a okolí z nebe“
 7. Projednání žádosti o pokácení dvou stromů na soukromém pozemku
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:8             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z72-10.2.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnosti podání žádostí o dotace a schválilo podání žádosti o dotace v rámci dotačních titulů Jihomoravského kraje „Následná péče o zeleň“ a „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2022“. Dále ZO schválilo podání žádosti o dotaci na doplnění vybavení školní kuchyně, pořízení prvků do školní zahrady a sanaci vlhkého zdiva v šatně MŠ v rámci dotačního titulu 5. výzva PRV MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z72-10.2.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost Jednoty SD Moravský Krumlov o možnou dotaci z JMK „Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji“ a odložilo rozhodnutí na příští zasedání.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 3/Z72-10.2.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo účast obce na akci konané v rámci DSO Moravskokrumlovsko „Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2022“.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z72-10.2.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a neschválilo nabídku na prezentaci obce v knize „Moravský Krumlov a okolí z nebe“.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z72-10.2.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost V. B. o pokácení dvou vzrostlých stromů (smrků) na pozemku p. č. 42/1. Důvodem je nedobrý stav obou stromů. Kácení provede specializovaná firma.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z72-10.2.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost MBM TRADE CZ, s.r.o. o vyjádření k přechodnému dopravnímu značení a vedení objízdné trasy (uzavírka komunikace v obci Lesonice z důvodu výstavby kanalizace) a schválilo souhlasné stanovisko s navrženou objízdnou trasou.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z72-10.2.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost manželů H. o odkoupení části obecního pozemku p. č. 16/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 13 m2 a schválilo záměr na prodej uvedeného pozemku. Žadatelé si nechají zhotovit geometrický plán na vlastní náklady.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z72-10.2.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení údržby ochranného pásma mezi obcí Petrovice a ČEPS, a.s., zastoupená společností CETIN, a.s. Předmětem dohody je odstranění vzrostlých dřevin v ochranném pásmu elektroenergetického vedení přenosové soustavy 400 kV na pozemcích p. č. 2069, 2172 a 2199 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z72-10.2.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 18 ke smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Petrovice. Předmětem dodatku je zvýšení četnosti svozu plastů z 26 na 52 svozů za rok za cenu 59 800 Kč bez DPH za rok.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z72-10.2.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost Jihomoravského kraje o bezúplatný převod obecních parcel v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO nesouhlasí s bezúplatným převodem a trvá na směně za adekvátní náhradu.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z72-10.2.2022 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:10 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 24. 2. 2022 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 10. února 2022 zapsal: Roman Hájek

 

zápis ověřili: Jana Čeperová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková