Zápis z 73. zasedání ZO Petrovice dne 24. 2. 2022

Z Á P I S

ze 73. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 24. února 2022

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                             

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Blanka Bodanská a Jana Čeperová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání a schválení Inventarizační zprávy za rok 2021
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:7             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z73-24.2.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Inventarizační zprávu za rok 2021

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z73-24.2.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost Jednoty SD Moravský Krumlov o možnou dotaci z JMK „Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji“. ZO schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč pro žadatele Jednota SD Moravský Krumlov.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 3/Z73-24.2.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost stavebníků M. K. a V. K. a schválilo souhlasné stanovisko s umístěním stavby rodinného domu na parcelách 2962 a 2961/1 dle dodané projektové dokumentace.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z73-24.2.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO porovnalo cenové nabídky firmy Kavyl, Mohelno a Tomáše Vespalce, Petrovice na údržbu travnatých ploch a zálivku zeleně v obci. ZO schválilo zadání roční údržby Tomáši Vespalcovi za celkovou cenu 168 700 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 5/Z73-24.2.2022 bylo schváleno.

  

 1. ZO projednalo žádost J. V. o odkoupení části obecního pozemku p. č. 5/1 o výměře cca 75 m2 a části obecního pozemku p. č. 1699/2 o výměře cca 67 m2. ZO schválilo záměr na směnu částí uvedených pozemků. Žadatel si nechá zhotovit geometrické plány na své náklady. Záměr bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z73-24.2.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotace v rámci dotačního titulu Jihomoravského kraje „Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn“ na zpracování Adaptační strategie na změnu klimatu obce Petrovice. Zpracovatelem strategie bude Mgr. Ing. Jan Malý Blažek, MEZE DESIGN Vedrovice.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.7/Z73-24.2.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na směnu nově vzniklých obecních parcel p. č. 2790/2 o výměře 1702 m2 a 2790/3 o výměře 738 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Parcely vznikly rozdělením parcely p. č. 2790 na základě geometrického plánu č. 469-738/2021, zhotoveného Geodézií Podyjí s.r.o. Záměr bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.8/Z73-24.2.2022 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:50 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 24. 3. 2022 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 24. února 2022 zapsal: Roman Hájek

 

zápis ověřili: Jana Kolkopová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková