Zápis z 74. zasedání ZO Petrovice dne 24. 3. 2022

Z Á P I S

ze 74. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 24. března 2022

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                   

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2022
 5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Petrovice na r. 2022 – 2024
 6. Schválení směny části pozemku p. č. 2790 (nově vzniklé parcely p. č. 2790/2 dle geometrického plánu č. 469-738/2021) v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
 7. Schválení směny části pozemku p. č. 613/8 (nově vzniklé parcely p. č. 613/39 o výměře 262 m2 dle geometrického plánu č. 472-21/2022) v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
 8. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu DSO Vodovody a kanalizace na realizaci investiční akce „Petrovice – prodloužení vodovodu a kanalizace“
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:20 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:9             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z74-24.3.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2022.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z74-24.3.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo přípravu střednědobého výhledu rozpočtu obce Petrovice na r. 2022 – 2024 a pověřilo jeho dopracováním finanční výbor obce.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z74-24.3.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a J. B. Jedná se o směnu pozemku p. č. 2872 o výměře 851 m2, orná půda do vlastnictví obce za pozemek p. č. 2790/2 o výměře 1702 m2 dle geometrického plánu č. 469-738/2021 do vlastnictví J. B., vše v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z74-24.3.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a vlastníky bytového domu č. p. 136. Jedná se o směnu nově vzniklých pozemků dle geometrického plánu č. 472-21/2022. Obec získá do svého vlastnictví p. č. 613/38 výměře 262 m2 směnou za p. č. 613/39 o výměře 262 m2, vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z74-24.3.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu DSO Vodovody a kanalizace na realizaci investiční akce „Petrovice – prodloužení vodovodu a kanalizace“.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z74-24.3.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo cenovou kalkulaci stravného ve školní kuchyni MŠ. Nová cena pro cizí strávníky činí 144 Kč. ZO schválilo zvýšení příspěvku obce z 26 na 30 Kč pro důchodce a matky na mateřské dovolené.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z74-24.3.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost společnosti HEP electrical s.r.o., Zastávka, o vyjádření na akci „Petrovice – H.: NN přip. kab. příp“. Jedná se o uložení kabelového vedení NN k domu č. p. 95 do pozemku p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova ve vlastnictví obce. ZO schválilo souhlasné stanovisko s touto stavbou. Dále ZO schválilo Smlouvu č. ZN-001030073059/001-DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s., Brno. Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného břemeno pro výše uvedenou stavbu za jednorázovou náhradu ve výši 2000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z74-24.3.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost P. K. o pročištění lesních pozemků p. č. 360/3, 360/7, 304/26, 304/4, 360/5, 360/6 a 360/4 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Majitelka se zavazuje provést náhradní výsadbu mladých stromů.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z74-24.3.2022 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:20 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 7. 4. 2022 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 24. března 2022 zapsal: Roman Hájek

 

zápis ověřili: Blanka Bodanská, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková