Zápis z 75. zasedání ZO Petrovice dne 7. 4. 2022

Z Á P I S

ze 75. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 7. dubna 2022

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                   

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Helenu Janštovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Zpráva finančního výboru
 5. Zpráva kontrolního výboru
 6. Organizační zajištění zahájení prohlídkové sezóny v doškové chalupě
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:00 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z75-7.4.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Zápis č. 8 finančního výboru obce ze dne 7. 4. 2022, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z75-7.4.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Zápis č. 8 kontrolního výboru obce ze dne 7. 4. 2022, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z75-7.4.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO schválilo přijetí dotace od sdružení Energoregion 2020 ve výši 52 000 Kč v rámci projektu „Malá komunální technika IV“, spoluúčast obce v minimální výši 13 000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z75-7.4.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání jednoho loutkového představení v rámci Malého festivalu loutky 2022 v pátek 2. 9. 2022, příspěvek obce na představení činí 1000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z75-7.4.2022 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o informaci Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo o nástroji Monitoring eroze ve vazbě na protierozní ochranu půdy. Účelem monitoringu je evidence informací o erozních událostech na zemědělské půdě. ZO uložilo starostce a místostarostovi, aby nahlásili erozní události v katastru obce pověřenému pracovníkovi pobočky Znojmo.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z75-7.4.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost manželů J. o povolení připojení sousední nemovitosti (budoucího rodinného domu) na p. č. 2749 na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na p. č. 2762, vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z75-7.4.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost M. K. a V. K. o povolení připojení sousední nemovitosti (budoucího rodinného domu) na p. č. 2961/1 a 2962 na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na p. č. 2762, vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z75-7.4.2022 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:20 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 21. 4. 2022 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 7. dubna 2022 zapsal: Roman Hájek

 

zápis ověřily: Eva Grunová, Helena Janštová

starostka obce: Irena Závišková