Zápis z 76. zasedání ZO Petrovice dne 21. 4. 2022

Z Á P I S

ze 76. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 21. dubna 2022

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                   

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Arnošta Dymla a Janu Kolkopovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Různé
 5. Diskuse
 6. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z76-21.4.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost projektantky Hany Prudkové a schválilo souhlasné stanovisko s provedením vodovodní přípojky pro rodinný dům č. p. 95, stavebník M. H. a umístěním přípojky do obecního pozemku p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z76-21.4.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost P. K. a P. V. o konání taneční zábavy se skupinou AGO dne 17. 6. 2022. Akce je plánovaná před kulturním domem, v případě deště se bude konat v sále kulturního domu.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z76-21.4.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO schválilo přijetí dítěte (předškoláka) z Ukrajiny do mateřské školy do konce školního roku 2021/22. Bydlištěm dítěte je obec Lesonice.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z76-21.4.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo navýšení ceny prohlídek v doškové chalupě ze současných 30 Kč na 50 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z76-21.4.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění zahájení prohlídkové sezóny v doškové chalupě, které proběhne v sobotu 23. 4. 2022. ve 14 hodin.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:40 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 5. 5. 2022 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 21. dubna 2022 zapsal: Roman Hájek

 

zápis ověřili: Arnošt Dyml, Jana Kolkopová

starostka obce: Irena Závišková