Zápis z 77. zasedání ZO Petrovice dne 5. 5. 2022

Z Á P I S

ze 77. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 5. května 2022

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                   

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Bohumíra Vespalce a Janu Čeperovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání návrhu Závěrečného účtu obce Petrovice
 5. Rozpočtové opatření č. 3/2022
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:8             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z77-5.5.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo návrh Závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2021. Návrh bude uveřejněn na úředních deskách obce.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2022, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z77-5.5.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci investiční akce „Petrovice – prodloužení vodovodu a kanalizace“ uzavřenou mezi smluvními stranami Vodovody a kanalizace, dobrovolný svazek obcí, Třebíč a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku obci ve výši 58 507 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z77-5.5.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k žádosti MBM TRADE CZ, s. r. o. o vyjádření k přechodnému dopravnímu značení a vedení objízdné trasy z důvodu realizace stavby „Lesonice u MK – kanalizace a rekonstrukce vodovodu III. a IV. etapa“ v termínu 16. 5. – 6. 7. 2022.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z77-5.5.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo povolení konání hodů v termínu 10. a 11. září 2022.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z77-5.5.2022 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:10 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 19. 5. 2022 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 5. května 2022 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Bohumír Vespalec, Jana Čeperová

starostka obce: Irena Závišková