Zápis z 78. zasedání ZO Petrovice dne 19. 5. 2022

Z Á P I S

ze 78. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 19. května 2022

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                             

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Jana Čeperová a Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Arnošta Dymla a Helenu Janštovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení prodeje části pozemku p. č. 16/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova (nově vzniklé parcely p. č. 16/13 o výměře 17 m2 a p. č. 16/12 o výměře 26 m2 dle geometrického plánu č. 473-95/2022)
 5. Schválení Smlouvy č. JMK076089/22/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu: Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2022
 6. Schválení Smlouvy č. JMK076016/22/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu: Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2022
 7. Zřízení jednoho pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:7             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z78-19.5.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a manželi H. Předmětem smlouvy je prodej nově vzniklé parcely p. č. 16/13 o výměře 17 m2 podle geometrického plánu č. 473-95/2022, kupní cena je 100 Kč za m2.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z78-19.5.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a P. D. Předmětem smlouvy je prodej nově vzniklé parcely p. č. 16/12 o výměře 26 m2 podle geometrického plánu č. 473-95/2022, kupní cena je 100 Kč za m2.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z78-19.5.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. JMK076089/22/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu: Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2022 mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 45 000 Kč na realizaci projektu „Následná péče o zeleň v katastru obce Petrovice v roce 2022“.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z78-19.5.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. JMK076016/22/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu: Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2022 mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč na realizaci projektu „Adaptační strategie na změnu klimatu obce Petrovice“.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z78-19.5.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo zřízení jednoho pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací pro uchazeče P. V. v termínu od 1. 6. do 30. 11. 2022.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z78-19.5.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ Petrovice o přerušení provozu MŠ Petrovice v době hlavních prázdnin v období od 18. 7. do 31. 8. 2022.

 

 1. ZO projednalo žádost stavebníků S. M. a M. S. a schválilo souhlasné stanovisko s napojením stavby „RD Petrovice čp. 105 – stavební úpravy, přístavba a přístřešky“ na místní komunikaci u hřbitova na p. č. 1702/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Dále ZO schválilo souhlasné stanovisko na základě ustanovení v § 184a Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění s realizací terénních úprav – zpevněné plochy v místě nového sjezdu a zatravněných ploch v místě rušeného sjezdu dle předloženého projektu. Jedná se o obecní pozemky p. č. 5/1 a 1702/2.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z78-19.5.2022 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:15 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 2. 6. 2022 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 19. května 2022 zapsal: Roman Hájek

 

zápis ověřili: Arnošt Dyml, Helena Janštová

starostka obce: Irena Závišková