Zápis z 79. zasedání ZO Petrovice dne 2. 6. 2022

Z Á P I S

ze 79. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 2. června 2022

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                             

Zasedání se zúčastnilo 6 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Blanka Bodanská, Jana Kolkopová a Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Bohumíra Vespalce a Helenu Janštovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení Závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2021
 5. Schválení Účetní závěrky obce Petrovice za rok 2021
 6. Schválení Účetní závěrky MŠ Petrovice za rok 2021
 7. Rozpočtové opatření č. 4/2022
 8. Směna pozemků p. č. 5/15 (oddělená část z p. č. 5/1), ostatní plocha, o výměře 75 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova – dle geometrického plánu č. 475-43/2022 a p. č. 1699/50 (oddělená část z p. č. 1699/2), ostatní plocha, o výměře 68 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova – dle geometrického plánu č. 474-43/2022
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:6             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z79-2.6.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2021 bez výhrad.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z79-2.6.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku obce Petrovice za rok 2021.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z79-2.6.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku MŠ Petrovice za rok 2021.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z79-2.6.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2022, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z79-2.6.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a J. V. Předmětem smlouvy je směna pozemků ve vlastnictví obce, a to p. č. 5/15 (oddělená část z p. č. 5/1), ostatní plocha, o výměře 75 m2 – dle geometrického plánu č. 475-43/2022 a p. č. 1699/50 (oddělená část z p. č. 1699/2), ostatní plocha, o výměře 68 m2 – dle geometrického plánu č. 474-43/2022 za parcelu p. č. 2033/2 (oddělená část z p. č. 2033), orná půda o výměře 572 m2, vzniklou dle geometrického plánu č. 476-53/2022, vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z79-2.6.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na pronájem obecních pozemků v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova a Lesonice určených z části k zemědělské činnosti, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z79-2.6.2022 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:50 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 16. 6. 2022 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 2. června 2022 zapsal: Roman Hájek

 

zápis ověřili: Bohumír Vespalec, Helena Janštová

starostka obce: Irena Závišková