Zápis z 8. zasedání ZO Petrovice dne 23. 2. 2023

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ  Č. 8 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 23. února 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Lenka Komárková.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání pronájmu pohostinství dle zveřejněného záměru
 5. Projednání žádosti o prodloužení pronájmu obecního bytu
 6. Projednání žádosti o odkoupení pozemků p. č. 2842 a 2123/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
 7. Schválení pořízení robota pro školní kuchyň MŠ
 8. Projednání Návrhu na rozdělení výsledku hospodaření MŠ Petrovice za rok 2022
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:15 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Arnošta Dymla. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z8-23.2.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (pronájem pohostinství) dle zveřejněného záměru mezi obcí Petrovice a nájemcem Pavlem Větrovcem, Dobelice na dobu neurčitou.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z8-23.2.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost P. J. o prodloužení pronájmu obecního bytu a schválilo záměr na pronájem uvedené nemovitosti.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z8-23.2.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a neschválilo žádost P. D. o odkoupení pozemků p. č. 2842 a 2123/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z8-23.2.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo pořízení robota pro školní kuchyň MŠ a odložilo rozhodnutí na pozdější dobu až po konzultaci na místě s pracovnicemi školní kuchyně.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z8-23.2.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Návrh na rozdělení výsledku hospodaření MŠ Petrovice za rok 2022. Výsledek ve výši 21 509,96 Kč bude použit na úhradu ztráty za předchozí léta.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z8-23.2.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na směnu nově vzniklých obecních parcel p. č. 2739/2 o výměře 18 m2, 2949/2 o výměře 27 m2 a 2950/2 o výměře 35 m2, vše ostatní plocha, v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Parcely vznikly na základě geometrického plánu č. 484-22/2023 zhotoveného Geodézií Podyjí s.r.o., Znojmo. Záměr bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z8-23.2.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání pro pracovníka P. V., na doporučení Úřadu práce. Nástup bude od 1. 4. 2023 na dobu 6 měsíců.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z8-23.2.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost manželů K. o vyjádření ke stavebnímu záměru. ZO schválilo souhlasné stanovisko se zřízením nového sjezdu a připojení pozemku p. č. st. 75 na komunikaci na pozemku p. č. 1706/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlově dle předložené projektové dokumentace pro novostavbu garáže.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z8-23.2.2023 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 22:30 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 9. 3. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 23. února 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Blanka Bodanská, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková