Zápis z 80. zasedání ZO Petrovice dne 16. 6. 2022

Z Á P I S

z 80. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 16. června 2022

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                             

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Blanka Bodanská a Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Arnošta Dymla a Janu Kolkopovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 5/2022
 5. Schválení Smlouvy č. JMK076757/2022/ORR na poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
 6. Schválení Smlouvy č. 2022105 o zajištění distribuce antidot mezi obcí a Energoregionem 2020
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:7             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z80-16.6.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2022.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z80-16.6.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. JMK076757/2022/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace ve výši 142 000 Kč na realizaci akce „Prodloužení veřejného osvětlení v obci Petrovice“.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z80-16.6.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 2022105 o zajištění distribuce antidot mezi Energoregionem 2020 a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je zajištění obměny antidot u obyvatelstva v územním obvodu JE Dukovany.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z80-16.6.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem dodatku je zvýšení finančního příspěvku obce na standard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK na kalendářní rok na výši 100 Kč na obyvatele obce.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z80-16.6.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost J. Z. a schválilo souhlasné stanovisko s vedením přípojky vodovodu a splaškové kanalizace k podzemnímu sklepu parc. č. st. 22/1 v obecních parcelách p. č. 5/1 a 1700/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Podmínkou je uvedení místní komunikace do původního stavu po ukončení akce.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 6/Z80-16.6.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO schválilo složení Zastupitelstva obce Petrovice pro období 2022 – 2026 v počtu 9 zastupitelů.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z80-16.6.2022 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:55 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 30. 6. 2022 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 16. června 2022 zapsal: Roman Hájek

 

zápis ověřili: Arnošt Dyml, Jana Kolkopová

starostka obce: Irena Závišková