Zápis z 81. zasedání ZO Petrovice dne 30. 6. 2022

Z Á P I S

ze 81. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 30. června 2022

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                             

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Bohumíra Vespalce a Evu Grunovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Petrovice a Ateliérem MEZE, Vedrovice na zpracování strategie „Adaptační strategie na změnu klimatu obce Petrovice“
 5. Schválení pořízení zahradní techniky v rámci dotace od sdružení Energoregion 2020
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z81-30.6.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo mezi obcí Petrovice a Ateliérem MEZE, Vedrovice na zpracování strategie „Adaptační strategie na změnu klimatu obce Petrovice“. Cena za kompletní provedení díla je 172 400 Kč, termín dokončení 15. 11. 2023.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z81-30.6.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo pořízení zahradní techniky v rámci dotace od sdružení Energoregion 2020. Budou pořízeny motor a převodovka VARI, přívěsný vozík, ponorné čerpadlo na vodu, tlaková myčka a žebřík v celkové ceně cca 65 000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z81-30.6.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost MBM TRADE CZ s.r.o., Praha o vyjádření k přechodnému dopravnímu značení a vedení objízdné trasy v termínu 11. – 31. 7. 2022. Důvodem je výstavba splaškové kanalizace v obci Lesonice.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z81-30.6.2022 bylo schváleno.

 

 1. Starostka seznámila ZO s protokolem o kontrole Krajské hygienické stanice v Mateřské škole Petrovice. Zjištěné nedostatky budou podle možností odstraněny.

 

 1. Starostka seznámila ZO s navýšením cen firmy AVE CZ za svoz odpadů o 5 % a dopravních služeb o 2 Kč/km z důvodu navýšení cen energií a pohonných hmot s účinností od 1. 7. 2022.

 

 1. Starostka seznámila ZO se stížností paní V. O. na nevrácení žebříku zapůjčeného o loňských hodech na stavění máje. Stárek L. B. byl opakovaně vedením obce vyzván ke zjednání nápravy a urychlenému vrácení žebříku.

 

 1. ZO uložilo starostce zajistit stavební dozor na stavební akci „Petrovice, zasíťování nových stavebních parcel – I. etapa“.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z81-30.6.2022 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:05 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 14. 7. 2022 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 30. června 2022 zapsal: Roman Hájek

 

zápis ověřili: Bohumír Vespalec, Eva Grunová

starostka obce: Irena Závišková