Zápis z 82. zasedání ZO Petrovice dne 14. 7. 2022

Z Á P I S

ze 82. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 14. července 2022

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                   

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Jana Čeperová a Helena Janštová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Bohumíra Vespalce a Blanku Bodanskou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Různé
 5. Diskuse
 6. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:08 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:7             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z82-14.7.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Protokol 2022/11 o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě u Mateřské školy Petrovice, příspěvkové organizace za období 2019 – 2021.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění kulturní akce – loutkového představení mezi Městským kulturním střediskem Moravský Krumlov, příspěvková organizace a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je zabezpečení a zajištění realizace loutkového představení v rámci akce „Malý festival loutky“ v obci dne 2. září, spoluúčast obce na představení činí 1000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z82-14.7.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi obcí Petrovice a Městem Moravský Krumlov. Příspěvek obce ve výši 12 290 Kč je určen na spolufinancování sociálních služeb ve SO ORP Moravský Krumlov pro rok 2022, jeho výše vypočtena podle počtu obyvatel obce.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z82-14.7.2022 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:05 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 4. 8. 2022 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 14. července 2022 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Bohumír Vespalec, Blanka Bodanská

starostka obce: Irena Závišková