Zápis z 83. zasedání ZO Petrovice dne 4. 8. 2022

Z Á P I S

ze 83. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 4. srpna 2022

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                   

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Čeperová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Arnošta Dymla a Janu Kolkopovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Různé
 5. Diskuse
 6. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:30 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:8             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z83-4.8.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi obcí Vémyslice a Petrovice. Předmětem daru je majetek v rozsahu: Přívodní vodovodní řad do Petrovic – úsek od odbočení ve vodoměrné šachtě Dobelice po vodoměrnou šachtu Petrovice (řad E PVC DN 150, 1502 m), účetní zůstatková cena činí 2 193 474 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z83-4.8.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnost pořízení nádob na tříděný odpad (plast, papír) v rámci žádosti mikroregionu Moravskokrumlovsko o dotaci z OPŽP. Obec zvažuje pořízení těchto nádob a pověřilo starostku zjištěním bližších informací.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z83-4.8.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost T. V. o vyjádření ke stavebnímu záměru pro novostavbu dvojgaráže a schválilo souhlasné stanovisko se zřízením nového sjezdu a připojením pozemku p. č. 613/34 na obecní komunikaci na obecním pozemku p. č. 613/8 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova dvěma novými sjezdy.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 4/Z83-4.8.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost Pavla Větrovce o povolení konání taneční zábavy před kulturním domem v sobotu 13. 8. od 20:00 hodin.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z83-4.8.2022 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:35 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 25. 8. 2022 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 4. srpna 2022 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Arnošt Dyml, Jana Kolkopová

starostka obce: Irena Závišková