Zápis z 84. zasedání ZO Petrovice dne 25. 8. 2022

Z Á P I S

ze 84. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 25. srpna 2022

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                   

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Blanka Bodanská. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Bohumíra Vespalce a Janu Čeperovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání pronájmu pozemků nebo jejich částí dle uveřejněného záměru ze dne 13. 7. 2022
 5. Projednání žádosti místní občanky na dočasný pronájem obecního bytu
 6. Rozpočtové opatření č. 6/2022
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:8             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z84-25.8.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo pronájem pozemků nebo jejich částí dle uveřejněného záměru ze dne 13. 7. 2022 jedinému zájemci, a to Agrodružstvo Petrovice, IČO 49967410 a pověřilo starostku podepsáním pachtovní smlouvy.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z84-25.8.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost místní občanky P. J. na dočasný pronájem obecního bytu na dobu cca 3 měsíce od 1. 9. 2022 za cenu 3000 Kč měsíčně + poplatky za energie a vodu.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z84-25.8.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2022.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z84-25.8.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost společnosti MBM TRADE CZ, s.r.o. o vyjádření k přechodnému dopravnímu značení a vedení objízdné trasy a schválilo souhlasné stanovisko k této žádosti. Jedná se o rekonstrukci komunikace v obci Lesonice postupně ve 3 etapách v termínu 8. 9. – 31. 10. 2022.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z84-25.8.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku paní Heleny Kocábové, Moravský Krumlov na provedení stavebního dozoru na stavbu „Petrovice – zasíťování stavebních parcel, I. etapa“ za cenu 22 000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z84-25.8.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO schválilo záměr vložit majetek ve vlastnictví obce do hospodaření DSO Vodovody a kanalizace, Kubišova 1172, Třebíč. Jedná se o přívodní řad E, PVC DN 150, do Petrovic – úsek od odbočení ve vodoměrné šachtě Dobelice po vodoměrnou šachtu Petrovice v délce 1502 m.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z84-25.8.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání hodovních zábav ve dnech 10. a 11. září 2022.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z84-25.8.2022 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:35 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 8. 9. 2022 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 25. srpna 2022 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Bohumír Vespalec, Jana Čeperová

starostka obce: Irena Závišková