Zápis z 85. zasedání ZO Petrovice dne 8. 9. 2022

Z Á P I S

ze 85. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 8. září 2022

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                   

Zasedání se zúčastnilo 5 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Blanka Bodanská, Eva Grunová, Jana Čeperová a Bohumír Vespalec. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Arnošta Dymla a Helenu Janštovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání námětů investičních akcí pro rok 2023
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:15 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 5                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z85-8.9.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo koncepci investičních akcí pro rok 2023 a 2024. V nejbližších měsících se obec musí zaměřit na dokončení již připravených akcí pro realizaci (inženýrské sítě pro novostavby, základy pro nové pomníky na hřbitově, chodník na hřbitově, altánek do školní zahrady včetně terénních úprav a dlažby, pořízení škrabky do školní kuchyně, odvlhčení zdiva v MŠ). V příštím roce by byla vhodná dosadba stromů v travnaté části lesoparku.

Dále ZO pověřuje starostku poptávkou na zhotovení plotu k dětskému hřišti u kulturního domu, na možnost zateplení půdy v budově obecního úřadu, na opravu střechy pergoly u fotbalového hřiště, informovat se u projektanta na možnost místa pro přecházení chodců u autobusové zastávky a zhotovení projektové dokumentace na výstavbu nového chodníku v lokalitě Véhon směrem na M. Krumlov a opravu chodníku v ulici u bytovky směrem k novostavbám.

výsledek hlasování:   PRO: 5                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z85-8.9.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 3. 9. 2018 mezi obcí Petrovice a AGRO družstvem Petrovice, kterým se mění výše ročního pachtovného na částku 973 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 5                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z85-8.9.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě ze dne 17. 6. 2010 mezi obcí Petrovice a AGRO družstvem Petrovice, kterým se mění výše ročního pachtovného na částku 35 621 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 5                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z85-8.9.2022 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:05 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 22. 9. 2022 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 8. září 2022 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Arnošt Dyml, Helena Janštová

starostka obce: Irena Závišková