Zápis z 86. zasedání ZO Petrovice dne 22. 9. 2022

Z Á P I S

ze 86. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 22. září 2022

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                   

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Evu Grunovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 7/2022
 5. Projednání a schválení vkladu majetku dle usnesení č. 7/Z84-25.8.2022
 6. Organizační zajištění komunálních voleb
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:9             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z86-22.9.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2022.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2022.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z86-22.9.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o vkladu majetku mezi obcí Petrovice a Vodovody a kanalizace, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči. Předmětem smlouvy je vklad majetku obce Petrovice dle usnesení č. 7/Z84-25.8.2022 (přívodní vodovodní řad E, PVC DN 150, do Petrovic – úsek od odbočení ve vodoměrné šachtě Dobelice po vodoměrnou šachtu Petrovice v délce 1502 m) do hospodaření DSO Vodovody a kanalizace. Pořizovací cena předávaného majetku celkem je 2 985 742 Kč, oprávky činí 2 193 474 Kč, vše včetně DPH.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z86-22.9.2022 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o organizačním zajištění komunálních voleb, které se budou konat v obřadní místnosti obecního úřadu ve dnech 23. a 24. září 2022.

 

 1. Starostka informovala ZO o příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2023 ve výši 100 Kč na obyvatele a rok, schváleném Zastupitelstvem Jihomoravského kraje. Pro rok 2023 činí příspěvek obce 37 800 Kč.

 

 1. Starostka informovala ZO o proběhlé kontrole SZIF Brno na akci „Petrovice, polní cesta VC21“, která se uskutečnila dne 9. 9. 2022. Nebyly shledány nedostatky.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2022 mezi obcí Petrovice a Geo-stav Valeč s.r.o. Předmětem smlouvy je změna termínu dokončení stavebních prací do 30. 11. 2022 v rámci akce „Petrovice, zasíťování nových stavebních parcel – I. etapa“.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z86-22.9.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo realizaci projektu „Doplnění vybavení MŠ Petrovice“ s využitím dotace SZIF. Dále ZO pověřilo starostku podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Reg. číslo 22/005/19210/564/225/001085.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z86-22.9.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č. 2/2022 mezi obcí Petrovice a Geo-stav Valeč s.r.o. Předmětem smlouvy je realizace stavby “Prodloužení veřejného osvětlení v obci Petrovice“ za cenu 285 063 Kč včetně DPH. Termín dokončení do 30. 11. 2022.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z86-22.9.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost společnosti Senergos, a.s., a schválilo souhlasné stanovisko se stavbou „Petrovice – čp. 118, Illek: NN přip. kab.“. Jedná se o přípojku k síti nízkého napětí v obecní parcele p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Podmínkou souhlasu je vedení kabelové trasy mimo místní komunikaci.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z86-22.9.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost paní V. H. o změnu územního plánu a zařazení jejího pozemku p. č. 2179 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova do plochy pro bytovou výstavbu, popřípadě jeho začlenění do chatové oblasti. Uvedený pozemek se nachází mimo zastavitelné území obce Petrovice a vede nad ním vedení vysokého napětí, proto není možné žádosti vyhovět.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z86-22.9.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo organizaci oslav 50 let kulturního domu, termín je naplánován na 28. září 2023.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty. Poděkovala všem členům ZO za práci pro obec ve volebním období 2018 až 2022, s důrazem na obětavou práci Bohumíru Vespalcovi za 32 let ve vedení obce.

 

Starostka ukončila zasedání ve 22:30 hod. Termín příštího zasedání ZO určí nově zvolené zastupitelstvo.

 

dne 22. září 2022 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřily: Jana Kolkopová, Eva Grunová

starostka obce: Irena Závišková