Zápis z 9. zasedání ZO Petrovice dne 9. 3. 2023

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ  Č. 9 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 9. března 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2023
 5. Zpráva o inventarizaci za rok 2022
 6. Projednání stanoviska Povodí Moravy k umístění stavby intenzifikace ČOV
 7. Schválení pořízení robota pro školní kuchyň MŠ
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:10 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Lenku Komárkovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z9-9.3.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2023, viz příloha.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z9-9.3.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Zprávu o inventarizaci za rok 2022.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z9-9.3.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo stanovisko Povodí Moravy k umístění stavby intenzifikace ČOV. ZO souhlasí s navrhovaným umístěním nového objektu ve vzdálenosti 4 m od břehové hrany vodního toku za těchto podmínek: 1. schůdky budou přesunuty na západní stranu objektu, 2. jižní linie oplocení bude ve vzdálenosti cca 4 m od jižní stěny nového objektu, 3. vjezdová brána včetně části oplocení na západní straně budou posunuty o cca 3,5 m východním směrem. ZO požaduje předložení upravené projektové dokumentace ke schválení.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z9-9.3.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo pořízení robota pro školní kuchyň MŠ za cenu cca 16 000 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z9-9.3.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a neschválilo nabídku města Moravský Krumlov na možnost zapojení do sdíleného kalendáře akcí za částku 2500 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z9-9.3.2023 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 22:30 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 23. 3. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 9. března 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Jana Kolkopová, Lenka Komárková

starostka obce: Irena Závišková