Zápis z ustavujícího zasedání ZO Petrovice dne 21. 10. 2022

ZÁPIS  Z  USTAVUJÍCÍHO  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: pátek 21. října 2022 v 19 hodin

Místo konání: obřadní místnost obecního úřadu

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Složení slibu členů Zastupitelstva obce Petrovice
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Schválení programu
 5. Volba starosty a místostarosty obce
 6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 7. Schválení odměn členů zastupitelstva
 8. Schválení jednacího řádu
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

 1. Zahájení zasedání

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO) bylo zahájeno v 19.07 hodin dosavadní starostkou obce Irenou Záviškovou. Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem, seznámila přítomné s informací, že nebyla podána žaloba na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování.

Předsedající konstatovala, že dne 13. října 2022 bylo na obecním úřadě v Petrovicích členům ZO předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce.

 

 1. Složení slibu členů Zastupitelstva obce Petrovice

Předsedající nahlas přečetla slib stanovený zákonem o obcích. Všichni členové ZO byli postupně vyzváni ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a k podpisu Listiny prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce.

Členové ZO byli vyzváni v abecedním pořadí: Blanka Bodanská, Mgr. Jana Čeperová, Arnošt Dyml, Ing. Roman Hájek, Helena Janštová, Jana Kolkopová, Ing. Lenka Komárková, Radek Ondráček, DiS., Irena Závišková, DiS.

Žádný člen ZO neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Janu Čeperovou a Radka Ondráčka.  Zapisovatelkou byla navržena Lenka Komárková. K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Navržení ověřovatelé a zapisovatelka byli schváleni.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/UZZO-21.10.2022 bylo schváleno.

 

 1. Schválení programu

ZO projednalo a schválilo program zasedání.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/UZZO-21.10.2022 bylo schváleno.

 

 1. Volba starosty a místostarosty obce

a) ZO schválilo jednoho místostarostu.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/UZZO-21.10.2022 bylo schváleno.

 

b) ZO schválilo výkon funkce starosty jako dlouhodobě uvolněný, funkci místostarosty jako neuvolněnou.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/UZZO-21.10.2022 bylo schváleno.

 

c) ZO schválilo způsob volby starosty a místostarosty veřejně zvednutím ruky.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/UZZO-21.10.2022 bylo schváleno.

 

d) Výsledek volby starosty:

Předsedající vyzvala přítomné členy ZO k podání návrhu na funkci starosty. Člen ZO Roman Hájek navrhl zvolit do funkce starosty Irenu Záviškovou. Jiné návrhy podány nebyly.

Nově zvolenou starostkou obce byla zvolena:

Irena Závišková, DiS., bytem Petrovice 33.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 6/UZZO-21.10.2022 bylo schváleno.

 

e) Výsledek volby místostarosty:

Předsedající navrhla do funkce místostarosty Romana Hájka. Jiné návrhy podány nebyly.

Nově zvoleným místostarostou obce byl zvolen:

Ing. Roman Hájek, bytem Petrovice 54.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 7/UZZO-21.10.2022 bylo schváleno.

 

 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) ZO schválilo počet členů finančního výboru v počtu 3 členů ZO a kontrolního výboru v počtu 3 členů ZO.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/UZZO-21.10.2022 bylo schváleno.

 

b) Předsedou finančního výboru byl navržen a schválen Radek Ondráček, DiS.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 9/UZZO-21.10.2022 bylo schváleno.

 

c) Předsedkyní kontrolního výboru byla navržena a schválena Mgr. Jana Čeperová.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 10/UZZO-21.10.2022 bylo schváleno.

 

d) Členy finančního výboru byli navrženi a schváleni Helena Janštová a Arnošt Dyml.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 2

Usnesení č. 11/UZZO-21.10.2022 bylo schváleno.

 

e) Členy kontrolního výboru byly navrženy a schváleny Blanka Bodanská a Jana Kolkopová.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 2

Usnesení č. 12/UZZO-21.10.2022 bylo schváleno.

 

 1. Schválení odměn členů ZO

ZO stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 800 Kč za měsíc.

ZO stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce ve výši 7 000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. Odměna za výkon funkce uvolněného starosty obce je stanovena v Příloze k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 13/UZZO-21.10.2022 bylo schváleno.

 

 1. Schválení jednacího řádu

ZO schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Petrovice.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 14/UZZO-21.10.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a vzalo na vědomí žádost zastupitele Arnošta Dymla o zřeknutí se nároku na odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce s okamžitou platností.

 

 1. ZO pověřuje starostku obce Irenu Záviškovou schvalováním rozpočtových opatření v případech, kdy je nutné zamezit překročení závazných ukazatelů. ZO vezme následně na vědomí rozpočtové opatření schválené starostkou obce.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 15/UZZO-21.10.2022 bylo schváleno.

 

 1. Nově zvolená starostka obce Petrovice Irena Závišková poděkovala za důvěru, kterou jí členové ZO vyjádřili při volbě starosty, a popřála novým členům ZO úspěchy ve své činnosti.

Nově zvolený místostarosta obce Petrovice Ing. Roman Hájek poděkoval členům ZO za zvolení do funkce.

 

 1. Závěr

Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 3. 11. 2022 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 21. října 2022 zapsala Ing. Lenka Komárková

ověřili: Mgr. Jana Čeperová, Radek Ondráček, DiS.

starostka obce: Irena Závišková, DiS.

místostarosta obce: Ing. Roman Hájek